Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página27/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   223

Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte

ORDRE 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Edu-

cació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’apro-

ven les bases reguladores per a la concessió de subvenci-

ons per a la realització d’activitats complementàries per a 

l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en 

unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris 

sostinguts amb fons públics. 

[2016/5559]

ORDEN 32/2016, de 12 de julio, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la realización de actividades comple-

mentarias para el alumnado escolarizado en Centros de 

Educación Especial o en Unidades de Educación Espe-

cial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con fondos 

públicos. 

[2016/5559]

Índex

Article 1. Objecte

Article 2. Aprovació de les bases

Article 3. Convocatòria i procediment de concessió

Article 4. Definició i realització d’activitats complementàries

Article 5. Finançament

Article 6. Compatibilitat

Article 7. Notificació a la Comissió Europea

Article 8. Règim d’infraccions i sancions

Article 9. Pla de control

Disposició addicional única. Regla de no gasto públic

Disposició final primera. Delegació

Disposició final segona. Entrada en vigor

Annex I. Bases reguladores

Primera. Objectius

Segona. Participants

Tercera. Caràcter i duració

Quarta. Documentació necessària

Quinta. Sol·licitud i entrega de documentació

Sexta. Valoració dels projectes

Sèptima. Resolució

Octava. Justificació de les subvencions

Novena. Dades de caràcter personal

Annex II. Guió per a l’elaboració del projecte de realització d’acti-

vitats complementàries

Annex III. Guió per a l’elaboració de la memòria de realització 

d’activitats complementàries

Annex IV. Relació d’alumnat participant en les activitats comple-

mentàries

Annex V. Recursos personals

PREÀMBUL

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, assenyala en 

l’article 1, entre els principis en què s’inspira el sistema educatiu espa-

nyol, els de garantir la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat i l’equi-

tat, que garantisca la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la 

no-discriminació i actue com a element compensador de les desigualtats 

personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a les 

que deriven de discapacitat. Es tracta, per tant, de conciliar qualitat de 

l’educació amb l’equitat en el seu repartiment. Així, a fi de garantir 

l’equitat educativa que s’estableix en el títol II, l’article 71.1 indica 

que les administracions educatives disposaran dels mitjans necessaris 

perquè tot l’alumnat aconseguisca el màxim desenvolupament personal, 

intel·lectual, social i emocional, així com els objectius establits amb 

caràcter general.

El Decret 39/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, d’ordena-

ció de l’educació per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educati-

ves especials, estableix en l’article 10.4 que la Conselleria d’Educació 

fomentarà la participació de la comunitat per a complementar les activi-

tats escolars i oferirà suport a les activitats relacionades amb el coneixe-

ment de l’entorn, amb la finalitat de garantir a l’alumnat amb necessitats 

educatives especials les màximes possibilitats de participació en la vida 

social de la seua comunitat.

Amb aquesta ordre, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cul-

tura i Esport es proposa fomentar i facilitar la realització d’activitats 

complementàries per a l’alumnat amb necessitats educatives especials, 

Índice

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Aprobación de las bases

Artículo 3. Convocatoria y procedimiento de concesión

Artículo 4. Definición y realización de actividades complementarias

Artículo 5. Financiación

Artículo 6. Compatibilidad

Artículo 7. Notificación a la Comisión Europea

Artículo 8. Régimen de infracciones y sanciones

Artículo 9. Plan de control

Disposición adicional única. Regla de no gasto público

Disposición final primera. Delegación

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Anexo I. Bases reguladoras

Primera. Objetivos

Segunda. Participantes

Tercera. Carácter y duración

Cuarta. Documentación necesaria

Quinta. Solicitud y entrega de documentación

Sexta. Valoración de los proyectos

Séptima. Resolución

Octava. Justificación de las subvenciones

Novena. Datos de carácter personal

Anexo II. Guión para la elaboración del proyecto de realización de 

actividades complementarias

Anexo III. Guión para la elaboración de la memoria de realización 

de actividades complementarias

Anexo IV. Relación de alumnado participante en las actividades 

complementarias

Anexo V. Recursos personales

PREÁMBULO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación señala en su 

artículo 1, entre los principios en que se inspira el sistema educativo 

español, los de garantizar la calidad de la educación para todo el alum-

nado y la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclu-

sión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensa-

dor de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad. Se trata, por 

tanto, de conciliar calidad de la educación con la equidad en su reparto. 

Así, con el fin de garantizar la equidad educativa que se establece en 

el título II, el artículo 71.1 indica que las Administraciones educativas 

dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance 

el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como 

los objetivos establecidos con carácter general.

El Decreto 39/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, de 

ordenación de la educación para la atención del alumnado con necesi-

dades educativas especiales, establece en su artículo 10.4 que la Con-

selleria de Educación fomentará la participación de la comunidad para 

complementar las actividades escolares y ofrecerá apoyo en las activi-

dades relacionadas con el conocimiento del entorno, con la finalidad de 

garantizar al alumnado con necesidades educativas especiales las máxi-

mas posibilidades de participación en la vida social de su comunidad.

Con esta orden, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte se propone fomentar y facilitar la realización de actividades 

complementarias para el alumnado con necesidades educativas espe-

Num. 7829 / 15.07.2016

199341   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf