Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página35/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   223

c) Utilització de recursos comunitaris (desplaçaments, comunicació, 

informació...,).

6. Balanç econòmic.

a) Detall de la despesa generada.

b) Despesa total generada.

7. Conclusions.

a) Resultats obtinguts i incidència en l’aula i en el centre. Canvis i 

progressos detectats.

b) Propostes de millora.

c) Utilización de recursos comunitarios (desplazamientos, comuni-

cación, información,...).

6. Balance económico.

a) Detalle del gasto generado.

b) Gasto total generado.

7. Conclusiones.

a) Resultados obtenidos e incidencia en el aula y en el centro. Cam-

bios y progresos detectados.

b) Propuestas de mejora.

Num. 7829 / 15.07.2016

19942


DIN - A4

CECD – SDGITE

MP031699

30/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

RELACIÓ D’ALUMNAT PARTICIPANT EN LES ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES

RELACIÓN DE ALUMNADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

A

ALUMNAT PARTICIPANT / ALUMNADO PARTICIPANTE

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes

en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones

propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

,

d

de

Firma:

El director/directora o titular del centre / El director/directora o titular del centro

COGNOMS I NOM 

APELLIDOS Y NOMBRE

DIAGNÒSTIC

DIAGNÓSTICO

EDAT

EDAD

TVA

Marque amb X 

Marque con X

ANNEX IV / ANEXO IV

IA

-18564

-01

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

199431   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf