Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página36/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   223

DIN - A4

CECD – SDGITE

MP031700

30/06/16

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / 

EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

RECURSOS PERSONALS 

RECURSOS PERSONALES

A

RELACIÓ DE PERSONAL PARTICIPANT / RELACIÓN DE PERSONAL PARTICIPANTE

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes

en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones

propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999).

,

d

de

Firma:

El director/directora o titular del centre / El director/directora o titular del centro

COGNOMS I NOM 

APELLIDOS Y NOMBRE

TREBALL QUE REALITZA EN EL CENTRE 

TRABAJO QUE REALIZA EN EL CENTRO

ANNEX V / ANEXO V

IA

-18565

-01

-E

Num. 7829 / 15.07.2016

19944


Conselleria de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2016, de la Direcció 

General de Funció Pública, per la qual es convoca la 

provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de tre-

ball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvo-

lupament Rural, Convocatòria número 54/2016. 

[2016/5573]

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2016, de la Dirección 

General de Función Pública, por la que se convoca la 

provisión, por el sistema de libre designación, de un pues-

to de trabajo vacante de naturaleza funcionarial en la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Cli-

mático y Desarrollo Rural, Convocatoria número 54/2016. 

[2016/5573]

De conformitat amb l’article 80 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de 

juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valen-

ciana, el procediment de lliure designació amb convocatòria pública 

consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan competent de la ido-

neïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a l’exercici 

del lloc. Així mateix, el Reial Decret Legislatiu 5/2015 estableix que les 

lleis de desplegament d’aquest establiran els criteris per a determinar els 

llocs que, per la seua especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-

se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.

Vist que hi ha un lloc de treball en la Conselleria d’Agricultura, 

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural el sistema de 

provisió del qual és el de lliure designació, d’acord amb el que disposa 

l’article 102 Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, 

i les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i 

de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per 

la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per 

Resolució de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Adminis-

tració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV 

7790, 25.05.2016).

Per això, fent ús de les atribucions conferides per l’article 27 del 

Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Regla-

ment de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa 

del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció 

Pública Valenciana, així com per l’article 11 del Decret 154/2015, de 

18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i 

funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:

Primer

Convocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació el 

lloc de treball número 16000, cap del Servei de Prevenció d’Incendis 

Forestals.

Segon

Aprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren 

en l’annex I.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. De conformitat 

amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, així com amb els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 

29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-

nistrativa, les persones interessades podran interposar recurs de repo-

sició, amb caràcter potestatiu, davant del mateix òrgan que ha dictat 

aquesta resolució en el termini d’un mes comptador des de l’endemà 

de la publicació o, alternativament, si no s’interposa l’esmentat recurs 

de reposició, podran interposar recurs contenciós administratiu davant 

del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, o aquell en 

la circumscripció del qual tinga la persona recurrent el seu domicili, en 

el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació 

d’aquesta resolució.

València, 12 de juliol de 2016.– La directora general de Funció 

Pública: Eva María Coscollá Grau.

De conformidad con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 102.1 de 

la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión 

de la función pública valenciana, el procedimiento de libre designación 

con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el 

órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con 

los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Asimismo, el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, establece que las leyes de desarrollo del 

mismo establecerán los criterios para determinar los puestos que, por 

su especial responsabilidad y confianza, puedan cubrirse por el proce-

dimiento de libre designación con convocatoria pública.

Visto que hay un puesto de trabajo en la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural cuyo sistema 

de provisión es el de libre designación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 102 de la Ley de ordenación y gestión de la función pública 

valenciana, y en las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia 

de la Generalitat y de las consellerias, así como de los organismos y 

entidades gestionados por la conselleria competente en materia de fun-

ción pública, aprobadas por la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la 

consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas 

y Libertades Públicas (DOCV 7790, 25.05.2016).

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 27 

del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y carrera 

administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación 

de La Ley de la Función Pública Valenciana, así como por el artículo 

11 del Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que 

se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 

Públicas, resuelvo:

Primero

Convocar para su provisión por el sistema de libre designación el 

puesto de trabajo número 16000, jefe/a de Servicio de Prevención de 

Incendios Forestales.

Segundo

Aprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que figuran 

en el anexo I.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. De confor-

midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, así como con los artículos 8, 14.2 y 46 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-

cioso-administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso 

de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que ha 

dictado esta resolución en el plazo de un mes a contar del día siguien-

te al de su publicación o, alternativamente, de no interponer el citado 

recurso de reposición, podrán interponer recurso contencioso-adminis-

trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad 

de Valencia, o aquel en cuya circunscripción tenga la persona recurrente 

su domicilio, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la 

publicación de la presente resolución.

Valencia, 12 de julio de 2016.– La directora general de Función 

Pública: Eva María Coscollà Grau.

Num. 7829 / 15.07.2016

199451   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf