Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página46/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   223

Conselleria de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2016, de la Direcció 

General de Funció Pública, per la qual es convoca la pro-

visió, pel sistema de lliure designació, d’uns quants llocs 

de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conse-

lleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 

i Treball, Convocatòria número 56/2016. 

[2016/5575]

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2016, de la Dirección 

General de Función Pública, por la que se convoca la 

provisión, por el sistema de libre designación, de varios 

puestos de trabajo vacantes de naturaleza funcionarial en 

la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Producti-

vos, Comercio y Trabajo, Convocatoria número 56/2016. 

[2016/5575]

De conformitat amb l’article 80 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut 

Bàsic de l’Empleat Públic i l’article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de 

juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valen-

ciana, el procediment de lliure designació amb convocatòria pública 

consisteix en l’apreciació discrecional per l’òrgan competent de la ido-

neïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a l’exercici 

del lloc. Així mateix, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, estableix que 

les lleis del seu desplegament establiran els criteris per a determinar els 

llocs que, per la seua especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-

se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.

Vist que hi ha uns quants llocs de treball en la Conselleria d’Eco-

nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball el sistema de 

provisió de la qual és el de lliure designació, d’acord amb el que disposa 

l’article 102 Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, 

i en les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat 

i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per 

la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per 

Resolució de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Adminis-

tració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV 

7790, 25.05.2016).

Per això, fent ús de les atribucions conferides per l’article 27 del 

Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Regla-

ment de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa 

del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció 

Pública Valenciana, així com per l’article 11 del Decret 154/2015, de 

18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i 

funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:

Primer

Convocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació els 

llocs de treball que es detallen en l’annex III de la present resolució.

Segon

Aprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren 

en l’annex I.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. De conformitat 

amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, així com amb els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 

29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-

nistrativa, les persones interessades podran interposar recurs de repo-

sició, amb caràcter potestatiu, davant del mateix òrgan que ha dictat 

aquesta resolució en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 

la publicació o, alternativament, de no interposar l’esmentat recurs de 

reposició, interposar recurs contenciós administratiu davant del Jut-

jat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, o aquell en la 

circumscripció del qual tinga la persona recurrent el seu domicili, en 

el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació 

d’aquesta resolució.

València, 12 de juliol de 2016.– La directora general de Funció 

Pública: Eva María Coscollá Grau.

De conformidad con el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 102.1 de 

la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión 

de la función pública valenciana, el procedimiento de libre designación 

con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el 

órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con 

los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Asimismo, el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, establece que las leyes de desarrollo del 

mismo establecerán los criterios para determinar los puestos que, por 

su especial responsabilidad y confianza, puedan cubrirse por el proce-

dimiento de libre designación con convocatoria pública.

Visto que hay varios puestos de trabajo en la Conselleria de Econo-

mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo cuyo sistema 

de provisión es el de libre designación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 102 Ley de ordenación y gestión de la función pública valen-

ciana, y en las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia de la 

Generalitat y de las consellerias, así como de los organismos y entidades 

gestionados por la conselleria competente en materia de función públi-

ca, aprobadas por Resolución de 18 de mayo de 2016, de la consellera 

de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Liberta-

des Públicas (DOCV 7790, 25.05.2016).

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 27 

del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y carrera 

administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación 

de La Ley de la Función Pública Valenciana, así como por el artículo 

11 del Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que 

se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 

Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 

Públicas, resuelvo:

Primero

Convocar para su provisión por el sistema de libre designación los 

puestos de trabajo que se relacionan en el anexo III de la presente reso-

lución.

Segundo

Aprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que figuran 

en el anexo I.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa. De confor-

midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, así como con los artículos 8, 14.2 

y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, las personas interesadas podrán interponer 

recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano 

que ha dictado esta resolución en el plazo de un mes a contar del día 

siguiente al de su publicación o, alternativamente, de no interponer el 

citado recurso de reposición, interponer recurso contencioso-adminis-

trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad 

de Valencia, o aquel en cuya circunscripción tenga la persona recurrente 

su domicilio, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la 

publicación de la presente resolución.

Valencia, 12 de julio de 2016.– La directora general de Función 

Pública: Eva María Coscollá Grau.

Num. 7829 / 15.07.2016

199561   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf