Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página6/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   223

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural

ORDRE 16/2016, de 13 de juliol, de la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvo-

lupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 

2016-2017, els períodes hàbils i normes de caça en les 

zones comunes, i s’estableixen altres regulacions en els 

vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat 

Valenciana.

 [2016/5622]

ORDEN 16/2016, de 13 de julio, de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desa-

rrollo Rural, por la que se fijan, para la temporada 2016-

2017, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas 

comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de 

caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valen-

ciana.

 [2016/5622]

PREÀMBUL

La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat 

Valenciana, estableix en el seu títol IV que l’ordre anual de vedes, de 

manera especial en les zones comunes, establirà les limitacions relatives 

als períodes, espècies o modalitats de caça previstes en els diferents 

instruments de planificació cinegètica.

L’elaboració i aprovació de l’ordre anual de vedes per a la tempo-

rada de caça 2016-2017, és ineludible, atès que, sense aquesta, existiria 

una falta de definició davant la possibilitat de la pràctica de l’exercici 

de la caça en les zones comunes i altres activitats.

Aquesta ordre també estableix el període de caça de les espècies 

migratòries i, si és el cas, les quotes màximes a les quals hauran d’ajus-

tar-se els plans tècnics d’ordenació cinegètica dels vedats de caça i 

zones de caça controlada.

Per a l’elaboració d’aquesta ordre s’ha tingut en compte l’article 42, 

en el fet que l’ordre anual de vedes és un instrument de la planificació 

cinegètica que ha d’assegurar un ús racional dels recursos cinegètics.

Així mateix, per raons d’operativitat i experiència prèvia sobre la 

regulació cinegètica de determinades espècies i que ja compten amb 

una regulació específica, s’ha considerat que la present ordre incorpore 

modificacions puntuals d’aquelles ordres directament relacionades amb 

la que ara és objecte de regulació, entre les quals es troben l’Ordre d’11 

de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme 

i Habitatge, per la qual s’aproven les directrius extraordinàries per a 

l’aprofitament, gestió i control de conill de muntanya a la Comunitat 

Valenciana; l’Ordre 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d’Infra-

estructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el 

control del porc senglar a la Comunitat Valenciana; l’Ordre 9/2015, de 9 

de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Cli-

màtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableix la composició i 

les normes de funcionament de la Comissió Valenciana d’Homologació 

de Trofeus de Caça, i l’Ordre 11/2014, de 4 de juny, de la Conselleria 

d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s’aprova el pla 

de control de les poblacions d’arruí o be de Berberia (Ammotragus ler-

via) a la Comunitat Valenciana.

Per tot allò adés assenyalat, complits els tràmits procedimentals 

previstos en l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Con-

sell, i en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, 

l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de 

la Generalitat, oït el Consell Valencià de la Caça, amb un informe previ 

de l’Advocacia General de la Generalitat, conforme el Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, i fent ús de les facultats que tinc 

atribuïdes de conformitat amb el Decret 158/2015, de 18 de setembre, 

del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la 

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvo-

lupament Rural, i el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel 

qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les 

conselleries de la Generalitat,

ORDENE

Article 1. Objecte i àmbit

És objecte d’aquesta ordre la regulació, per a la temporada 2016-

2017, dels períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i 

l’establiment d’altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça 

PREÁMBULO

La Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat 

Valenciana, establece en su título IV que la orden anual de vedas, de 

manera especial en las zonas comunes, establecerá las limitaciones rela-

tivas a los períodos, especies o modalidades de caza contempladas en 

los diferentes instrumentos de planificación cinegética.

La elaboración y aprobación de la orden anual de vedas para la 

temporada de caza 2016-2017 es ineludible, habida cuenta, que sin ella 

existiría una falta de definición ante la posibilidad de la práctica del 

ejercicio de la caza en las zonas comunes y otras actividades.

Esta orden también establece el período de caza de las especies 

migratorias, y en su caso, los cupos máximos a los cuales deberán ajus-

tarse los planes técnicos de ordenación cinegética de los cotos de caza 

y zonas de caza controlada.

Para la elaboración de la presente orden se ha tenido en cuenta el 

artículo 42, en cuanto a que la orden anual de vedas es un instrumento 

de la planificación cinegética que debe asegurar un uso racional de los 

recursos cinegéticos.

Asi mismo, por razones de operatividad y experiencia previa sobre 

la regulación cinegética de determinadas especies y que ya cuentan 

con una regulación específica, se ha considerado que la presente orden 

incorpore modificaciones puntuales de aquellas órdenes directamente 

relacionadas con la que ahora es objeto de regulación, entre las que se 

encuentran la Orden de 11 de junio de 2009, de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las 

directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control 

de conejo de monte en la Comunidad Valenciana, la Orden 3/2012, de 

19 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comu-

nitat Valenciana, la Orden 9/2015, de 9 de diciembre, de la Conselleria 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 

por la que se establece la composición y las normas de funcionamiento 

de la Comisión Valenciana de Homologación de Trofeos de Caza, y 

la Orden 11/2014, de 4 de junio, de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el plan de control 

de las poblaciones de arruí (Ammotragus lervia) en la Comunitat Valen-

ciana.

Por todo lo anteriormente señalado, cumplidos los trámites procedi-

mentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciem-

bre, del Consell, y el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, 

sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los 

proyectos normativos de la Generalitat, oído el Consejo Valenciano 

de la Caza, previo informe de la abogacía general de la Generalitat, 

conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y en 

uso de las facultades que tengo atribuidas de conformidad con el Decre-

to 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba 

el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y el Decreto 

103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura 

orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.

ORDENO

Artículo 1. Objeto y ámbito

Es objeto de la presente orden la regulación, para la tempora-

da 2016-2017, de los períodos hábiles y normas de caza en las zonas 

comunes y el establecimiento de otras regulaciones en los cotos de caza 

Num. 7829 / 15.07.2016

199131   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de Educación

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de


Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf