Página principalConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Descargar 9.64 Kb.
Ver original pdf
Página81/223
Fecha de conversión05.10.2018
Tamaño9.64 Kb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   223

Universitat de València

Universitat de València

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Universitat de 

València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça 

de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest 

organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: 

«LINEEX. Desarrollo de protocolos para la ejecución de 

experimentos económicos dentro del laboratorio, CPI-16-

205». 

[2016/5496]

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2016, de la Universitat 

de València, por la que se hace la oferta pública de una 

plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de 

este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: 

«LINEEX. Desarrollo de protocolos para la ejecución de 

experimentos económicos dentro del laboratorio, CPI-16-

205».

 [2016/5496]

El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions 

que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgà-

nica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:

Fer l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la 

investigació d’acord amb les bases següents.

Primera. Requisits generals dels aspirants

1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país 

membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats inter-

nacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga 

aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aques-

ta està definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, en aquest 

cas hauran de presentar el resguard d’haver sol·licitat la targeta de resi-

dència comunitària.

També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la 

que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir 

els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtin-

ga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el 

permís de treball i de residència al moment de la contractació.

1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de pre-

sentació de sol·licituds.

1.3. Posseir la titulació acadèmica que figura en l’annex I o estar en 

condicions d’obtenir-la abans de la data d’inici del contracte.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de doctor, en el cas de 

titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que estan en 

possessió de la corresponent convalidació, de la credencial que acredite, 

si escau, l’homologació o del certificat d’equivalència al nivell acadè-

mic de doctor expedit per la universitat que l’atorgue. Aquest requisit 

no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement 

de la seua qualificació professional, en l’àmbit de les professions regu-

lades, a l’empara de les disposicions de dret comunitari.

Quan la categoria que se sol·licite siga la de titulat superior, en el 

cas de titulacions obtingudes en l’estranger, hauran d’acreditar que 

estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial 

que acredite, si escau, l’homologació o la declaració d’equivalència a 

titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren 

obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l’àm-

bit de les professions regulades, a l’empara de les disposicions de dret 

comunitari.

En el cas de titulacions obtingudes en l’estranger que no es troben 

homologades, declarada la seua equivalència o reconegudes en la data 

de finalització del termini de presentació de sol·licituds es podrà subs-

tituir aquest requisit, sempre que la titulació es presumisca per l’òrgan 

convocant equivalent a l’exigida en la convocatòria, pel d’acreditar 

haver iniciat la tramitació per a l’homologació, declaració d’equivalèn-

cia o reconeixement, rescindint-se el contracte si l’autoritat competent 

resol la seua denegació, entenent que existeix denegació quan aques-

ta es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es 

complisquen.

1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica 

que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no 

haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol admi-

nistració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals 

no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos 

a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu 

estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud 

d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona 

interessada.

El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribu-

ciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la 

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:

Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a 

la investigación de acuerdo con las siguientes bases.

Primera. Requisitos generales de los aspirantes

1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país 

miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de 

tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados 

por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los tér-

minos en que dicha legislación está definida en el Tratado constitutivo 

de la Unión Europea, en este caso deberán presentar el resguardo de 

haber solicitado la tarjeta de residencia comunitaria.

Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferen-

te a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir 

los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la 

adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el 

permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.

1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de pre-

sentación de solicitudes.

1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar 

en condiciones de obtenerla antes de la fecha de inicio del contrato.

Cuando la categoría que se solicite sea la de doctor, en el caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en 

posesión de la correspondiente convalidación, de la credencial que acre-

dite, en su caso, la homologación o del certificado de equivalencia al nivel 

académico de doctor expedido por la universidad que la otorgue. Este 

requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el 

reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profe-

siones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho comunitario.

Cuando la categoría que se solicite sea la de titulado superior, en el 

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que 

están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 

que acredite, en su caso, la homologación o la declaración de equivalen-

cia a titulación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 

hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en 

el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones 

de derecho comunitario.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero que no se 

encuentren homologadas, declarada su equivalencia o reconocidas en 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes se podrá 

sustituir este requisito, siempre y cuando la titulación se presuma por el 

órgano convocante equivalente a la exigida en la convocatoria, por el 

de acreditar haber iniciado la tramitación para la homologación, decla-

ración de equivalencia o reconocimiento, rescindiéndose el contrato 

si la autoridad competente resuelve su denegación, entendiendo que 

existe denegación cuando la misma se condiciona al cumplimiento de 

determinados requisitos, en tanto no se cumplan.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física 

o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes 

funciones.

1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o 

no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier 

administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de naciona-

lidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a 

sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso 

a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin 

perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.

Num. 7829 / 15.07.2016

199931   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   223

Similar:

Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDel sector agricultura y desarrollo rural
Contiene el diagnostico sectorial de Gobierno En Línea correspondiente al sector de Agricultura y Desarrollo Rural
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconMinisterio de agricultura y desarrollo rural
Por medio de la cual se establecen las condiciones de aplicación del instrumento de microcrédito para la Agricultura Familiar
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconDe agricultura, pesca alimentación y medio ambiente secretaría general de agricultura
Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (fead), debe conocer
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconHoja en Blanco Vertical con logotipo
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (magrama)/Secretaría General de Agricultura y Alimentación/Dirección
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconAbogado general dirección de normatividad y consulta
Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operacion de los programas de la secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo...
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural icon1 departamento de agricultura de los estados unidos desarrollo rural
Esta guía de orientación del solicitante resume la información que los solicitantes deben saber después de
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural iconConselleria d’Educació Conselleria de EducaciónDescargar 9.64 Kb.
Ver original pdf