Página principalConselleria d’Educació Conselleria de Educación

Descargar 9.66 Kb.
Ver original pdf

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

Descargar 9.66 Kb.
Ver original pdf
Página1/267
Fecha de conversión29.06.2018
Tamaño9.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   267

Conselleria d’Educació

Conselleria de Educación

DECRET  119  /2008,  de  5  de  setembre,  del  Consell,  pel 

qual  s’establix  el  currículum  del  nivell  avançat  de  les 

ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat 

Valenciana. 

[2008/10421]

DECRETO 119/2008, de 5 de septiembre, del Consell, por 

el que se establece el currículo del nivel avanzado de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comuni-

tat Valenciana. 

[2008/10421]

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, regula en els 

articles 59, 60, 61 i 62 les ensenyances d’idiomes de règim especial 

i establix que estes ensenyances s’organitzaran en tres nivells: bàsic, 

intermedi i avançat.

El Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els 

aspectes bàsics del currículum de les ensenyances d’idiomes de règim 

especial que regula la Llei Orgànica 2/2006, determina en la disposició 

final primera que el reial decret té caràcter bàsic, a excepció de la dis-

posició addicional segona; este reial decret es dicta a l’empara del que 

disposa l’article 149.1.1ª i 30ª de la Constitució Espanyola de 1978 i 

de l’habilitació que conferix al Govern l’article 6.2 de la Llei Orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i fent ús de la competència estatal per 

a establir les ensenyances mínimes que recull expressament la disposició 

addicional primera, apartat 2.c) de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 

Reguladora del Dret a l’Educació.

El Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, regula per pri-

mera vegada les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat 

Valenciana i establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi, 

i dedica el capítol IV específicament al nivell avançat.

El decret preveu, en l’article 3.5, que la conselleria competent en 

matèria d’educació determinarà el currículum del nivell avançat dels 

idiomes que s’impartisquen en les escoles oficials d’idiomes de la Comu-

nitat Valenciana.

Per a desplegar el Decret 155/2007, l’Orde de 31 de gener de 2008, 

de la Conselleria d’Educació, regula l’avaluació i la promoció de les 

ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana; i, 

al seu torn, l’Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, 

regula la prova de certificació de les ensenyances d’idiomes de règim 

especial a la Comunitat Valenciana.

El Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’establix el calen-

dari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establida per 

la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, preveu en l’article 

24.3 que el nivell avançat de les ensenyances d’idiomes s’implantarà 

l’any acadèmic 2008-2009.

Este decret, una vegada implantat a la Comunitat Valenciana el nivell 

bàsic i el nivell intermedi en el curs acadèmic 2007-2008, du a terme i 

desplega la normativa bàsica estatal sobre la matèria curricular en l’àmbit 

d’exercici de les competències autonòmiques pròpies i de conformitat 

amb el que disposa l’article 6.4 de la Llei Orgànica 2/2006. Contempla, 

en el seu annex únic, el currículum del nivell avançat corresponent als 

idiomes alemany, àrab, xinés, espanyol per a estrangers, francés, grec, 

anglés, italià, portugués, rus i valencià. 

D’acord amb la normativa bàsica, el seu objecte també aconseguix 

als aspectes regulats en la legislació, que en l’àmbit específic valencià 

ja s’arreplega en el mencionat Decret 155/2007, de 21 de setembre, del 

Consell, pel que es regulen les ensenyances d’idiomes de règim especial 

en la Comunitat Valenciana i establix el currículum del nivell bàsic i del 

nivell intermedi, respecte a les exigències acadèmiques corresponents al 

nivell avançat de les ensenyances d’idiomes.

Per tot això, previ dictamen del Consell Escolar Valencià, a proposta 

del conseller d’Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la 

reunió del dia 5 de setembre de 2008,

DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit d’actuació

1. El present decret té com a objecte establir el currículum del nivell 

avançat de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat 

Valenciana, d’acord amb el que establix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 

de maig, d’Educació, i el Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en sus 

artículos 59, 60, 61 y 62 las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

y establece que estas enseñanzas se organizarán en tres niveles: básico, 

intermedio y avanzado.

El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan 

los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, determina en 

su disposición final primera que el real decreto tiene carácter básico, 

a excepción de su disposición adicional segunda; el mencionado real 

decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª y 30ª 

de la Constitución Española de 1978 y de la habilitación que confiere 

al Gobierno el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, y en uso de la competencia estatal para la fijación de las 

enseñanzas mínimas recogida expresamente en la disposición adicional 

primera, apartado 2.c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Regu-

ladora del Derecho a la Educación. 

El Decreto 155/2007, de 21 de septiembre, del Consell, regula por 

primera vez las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comu-

nitat Valenciana y establece el currículo del nivel básico y del nivel inter-

medio, dedicando el capítulo IV específicamente al nivel avanzado.

El propio decreto contempla, en su artículo 3.5 que la Conselleria 

competente en materia de educación determinará el currículo del nivel 

avanzado de los idiomas que se impartan en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas de la Comunitat Valenciana.

En desarrollo del mencionado decreto 155/2007, la Orden de 31 

de enero de 2008, de la Conselleria de Educación, regula la evaluación 

y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunitat Valenciana; y, a su vez, la Orden de 10 de marzo de 2008, de 

la Conselleria de Educación, regula la prueba de certificación de las ense-

ñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana.

El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el 

calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, 

establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

contempla en su artículo 24.3 que el nivel avanzado de las enseñanzas 

de idiomas se implantará en el año académico 2008-2009.

El presente decreto, una vez implantado en la Comunitat Valenciana 

el nivel básico y el nivel intermedio en el curso académico 2007-2008, 

ejecuta y desarrolla la normativa básica estatal sobre la materia curricular 

en el ámbito de ejercicio de las competencias autonómicas propias y 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 

2/2006. Contempla, en su anexo único, el currículo del nivel avanzado 

correspondiente a los idiomas alemán, árabe, chino, español para extran-

jeros, francés, griego, inglés, italiano, portugués, ruso y valenciano. 

Conforme a la normativa básica, su objeto también alcanza a los 

aspectos regulados en la legislación, que en el ámbito específico valen-

ciano ya se recoge en el mencionado Decreto 155/2007, de 21 de sep-

tiembre, del Consell, por el que se regulan las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial en la Comunitat Valenciana y establece el currículo del 

nivel básico y del nivel intermedio, respecto a las exigencias académicas 

correspondientes al nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas.

Por todo ello, previo dictamen del Consejo Escolar Valenciano, a 

propuesta del conseller de Educación, conforme con el Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, 

en la reunión del día 5 de septiembre de 2008,

DECRETO

Artículo 1. Objeto y ámbito de actuación

1. El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo del 

nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Real Decreto 1629/2006, de 

Num. 5851 / 17.09.2008

79001  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   267

Similar:

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconConselleria d’Educació, Investigació, Cultura I Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconConselleria de Governació Conselleria de Gobernación
...
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconConselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social
Article Objecte Títol I. De la Xarxa d’Informació Juvenil de la Comunitat Valenci
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconConselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconC/. Oriolanos Ausentes, 18 03300 Orihuela (Alicante)
Orden 26/2016 de 13 de junio de la Consellería de Educación,por la que se regula el programa de libros de texto
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconPrograma “xarxa llibres de test”
Base tercera de dicha Orden y mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2015, el Ayuntamiento de Valencia...
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconConselleria de benest ar social
Valenciano para combatir la Violencia que se ejerce contra las Mujeres, y la Ley de
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconModelo de recurso de alzada
Dni número, ante el Dirección General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio...
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconConselleria de Economía, Hacienda y Empleo
D. Eduardo Sansano Hueso, Funcionario de Carrera de la Administración del Estado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales....
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación iconReglamento interno
Imparte educación: Pre-Básica, Educación General Básica y Educación Media Científico – Humanista y Técnico Profesional, cuyo sostenedor...


Descargar 9.66 Kb.
Ver original pdf