Página principalEn viais darbo, aldan e hio concello de cangas

Descargar 9.83 Kb.
Ver original pdf

En viais darbo, aldan e hio concello de cangas

Descargar 9.83 Kb.
Ver original pdf
Página1/57
Fecha de conversión13.02.2020
Tamaño9.83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO TECNICO NOVA CAPA DE RODADURA  

EN VIAIS DARBO, ALDAN E HIO 

 

CONCELLO DE CANGAS 

 

 

 

XUÑO – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

         

ILTMO. CONCELLO DE CANGAS 

PONTEVEDRA 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018

CARMEN GOMEZ CANCELA (1 para 1)

ARQUITECTO TECNICO

Data de Sinatura: 01/02/2018

HASH: 6f31daf339e8a90e6d4f101d91fe9b0f


            Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018


Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION TECNICA  

 

NOVA CAPA DE RODADURA EN VIAIS MUNICIPAIS EN 

DARBO, ALDAN E HIO 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018


Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTO REALIZADO POLA OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

ESTE DOCUMENTO FOI REDACTADO POLA OFICINA TECNICA MUNICIPAL-CONCELLERIA DE OBRAS E 

SERVIZOS DO CONCELLO DE CANGAS  E NA SÚA ELABORACIÓN PARTICIPARON AS SEGUINTES PERSOAS: 

 

CARMEN GÓMEZ CANCELA 

 

 

ANTONIO FERNANDEZ FANDIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 4 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018


Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1.  MEMORIAS 

  MEMORIA DESCRITIVA  

-  Antecedentes 

Autor do encargo 

Obxeto 

-  Estado actual 

-  Características da parcela o solar 

Situación 

Superficies 

Descrición xeral 

Descripción das obras  

 

  MEMORIA XUSTIFICATIVA  

-  Solución adoptada 

-  Normativa e Regulamentación 

 

  MEMORIA CONSTRUCTIVA  

 

2.  CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA  

3.  CERTIFICADO DE VIABILIDADE TÉCNICA 

4.  CONCLUSIÓN 

5.  ORZAMENTO 

6.  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDADE E SAUDE 

7.  PLANOS 

Num.: PLANO 

ESCALA 

1 Situación 

xeral 

1/25000 

2 Emplazamento 

 

 

1/2500 

Emplazamento - Ortofoto 

1/2000 

 

8.  NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO 

9.  CONSERVACION E MANTEMENTO DE OBRAS 

10. CONTROL DE CALIDADE 

11. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 

12. ACTA DE REPLANTEO  

13. MEDICIÓNS Y ORZAMENTO 

 

 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 5 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018


Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 

1.  MEMORIAS 

 

MEMORIA DESCRITIVA 

 

- Antecedentes 

 

Cangas exerce unha importante atracción funcional  e comercial sobre os 

restantes municipios da comarca. Posúe un emprazamento costeiro  a entrada das rías 

de Pontevedra e de Vigo, con unha lonxitude de 38 km2. Dispón de porto pesqueiro e 

deportivo.  

  Existe unha elevada relación comercial e funcional con Vigo.  

  As actividades principais proveñen do sector pesqueiro e derivados. 

  Ten ademais unha importante e interesante oferta turística con cerca de 40 

praias, e gastronomica,  

  Posúe unha poboación total de uns 26.800 habitantes e está composta por 

cinco parroquias: Aldán, Hío, Darbo, Coiro e Cangas. 

  É por todo o exposto anteriormente polo que redactarase o seguinte proxecto, 

que ten como finalidade o avance das comunicacións dentro do municipio.   

 

 

Autor do encargo 

 

O proxecto se redacta  a petición dos colectivos veciñais e encargado a este 

departamento a instancias de superior. 

 

Obxecto 

 

A presente documento técnico ten por obxeto definir as obras e os materias 

necesarios para levar a cabo a “NOVA CAPA DE RODADURA VIAIS MUNICIPALES EN 

DARBO, ALDAN E HIO", mediante a realización das obras necesarias para solucionar na 

rede viaria os problemas de acceso, paso e seguridade  detectados nos viales de 

titularidade municipal.  

 

 

 

 A actuación atópase limitada as : 

  Rúa do Medio da Aldea – Herbello - Aldan. 

  Rúa do Chan – Herbello - Aldan. 

  Rua da Ferruxiña – Herbello - Aldan. 

  Rúa Estrada de Vilanova - Hio 

  Rúa Outeiro de Balea - Darbo. 

 

Con estas obras pretendese minimizar os efectos das acumulacións de augas 

que se producen coas fortes riadas dos últimos tempos. Provocando a aparición de 

grandes fochas e problemas de accesibilidade e minorando en todo o posible os 

danos ocasionados os bens públicos e privados en varias zonas, asi como eliminar os 

continuos afundimentos do pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

RUAS HERBELLO 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 6 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018


Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 

 

Estado actual 

 

Procédese a descrición do estado no que se atopa a zona a actuar. 

 

O estado actual do pavimento en xeral e moi deficiente presentando un elevado 

grado de desgaste. A Rúa Do Medio da Aldea e moi concurrida por ser a vía de 

comunicación entre a Rúa Outeiro do Herbello e a Rúa Herbello a Madalena (estrada 

provincial EP-1002), así como un dos posibles accesos o nucleo de Herbello polo que 

soporta un elevado tráfico rodado. No caso do resto das ruas do barrio e o único vial 

de acceso a varias vivendas.  

Faise necesaria a actuación inmediata para resolver problemas puntuais 

agravados pola realización de bacheos e pavimentacións parciais. O paso dos 

diferentes servicios soterrados axudan o deterioro e causan uns efectos visuais non 

adecuados para una vía. 

Os camiños non teñen beirarrúas en ningún punto do seu trazado. E dispoñen do 

servizos  municipales de saneamento e alumeado público. A rede de abastecemento 

está previsto que se instale antes dos traballos de pavimentación. A rede de 

alumeado público está realizada  con luminarias instaladas sobre postes de formigón e 

instalación aérea de cableado.  

 

Características da parcela o solar 

 

Situación 

 

As obras se centran na pavimentación das Rúas Medio da Aldea, e unas zonas 

das transversales, do Chan e Ferruxiña. 

  

As obras abarcan as  actuacions definidas na memoria constructiva: 

 

  Rúa do Medio da Aldea  dende o seu comenzo no cruce ca Rúa do Outeiro do 

Herbello ata o final enlace ca estrada provincial EP-1002  

 Rúa do Chan  dende o seu comenzo no cruce ca Rua do Medio da Aldea ata o 

final das vivendas nun ancho dun metro. 

 Rúa Ferruxiña  dende o seu comenzo no cruce ca Rua do Medio da Aldea ata o 

final das vivendas, nun ancho dun metro.  

 

Superficies 

 

As superficies de actuación se detallan nas medicions que formas parte do 

orzamento.  

 

Descrición xeral 

 

Se realizaran as obras necesarias pra solucionar os problemas de acceso, paso e 

seguridade  detectados no viai municipai.  

 

 

 

 

 

 

Cod. V

alidación: KSNNZACRGPC7ZM9WFXHYP9F6N | Corrección: http://cangas.sedelectronica.gal/ 

Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 7 a 136

PRO

YECT

OS

Númer

o: 2018-0003   Data: 01/02/2018


Nova capa de rodadura Viais Municipais en Darbo, Aldan e Hio  

 

 

 OFICINA TECNICA MUNICIPAL- CONCELLERIA DE OBRAS E SERVIZOS 

 

 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Similar:

En viais darbo, aldan e hio concello de cangas iconConcello de
Praza de Galicia, Nº 1 Telf.: (981) 61 00 00 Fax: (981) 63 10 29 15173 Oleiros a coruña
En viais darbo, aldan e hio concello de cangas iconSesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito
Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, Dª Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel Sande García, Dª María Eugenia Vieito


Descargar 9.83 Kb.
Ver original pdf