Página principalLas webs del mes

Descargar 1.84 Mb.

Las webs del mes

Descargar 1.84 Mb.
Página9/34
Fecha de conversión10.08.2018
Tamaño1.84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

La situació d’ insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent ho ha de ser pel finançament del serveis públics corresponents, on l’ administració ha decidit, en el marc de les seves facultats, adoptar mesures d’ ajust consistents en acomiadar a personal laboral 12.

No es tracta, doncs, només d’ una insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent de caràcter general o abstracta; s’ ha de referir necessàriament a un servei o serveis públics determinats, a l’àmbit en què es vulgui adoptar la decisió d’ acomiadar.

Ens trobem doncs amb dos àmbits: l’ àmbit de l’ administració on es produeix l’ acomiadament col·lectiu -en el sentit de qui té la falcultat legal per iniciar el procediment-, i l’ àmbit concret d’ afectació on es poden produir els acomiadaments.

Aquest necessària concreció es veu reforçada amb la regulació que es fa de l’ àmbit on s’ han de produir les causes tècniques i organitzatives de les quals es parlarà posteriorment.

En definitiva, és necessari que la insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent ho sigui de tota l’ administració o entitat pública: Però, a la vegada, la causa existent en un servei públic no permet aplicar l’ acomiadament a un altre servei públic.


Acreditació de la causa econòmica

La causa econòmica ha de ser acreditada per l’ administració o entitat pública que l’ al·legui per procedir a l’ acomiadament, individual o col·lectiu.

L’ administració o entitat pública que vulgui procedir a acomiadar de forma col·lectiva a personal laboral, per aquesta causa, haurà, a l’inici del procediment regulat a l’ article 51 de l’ ET, d’ aportar la documentació necessària per acreditar la concurrència de la causa al·legada.

La documentació necessària, com a informació que s’ ha d’ entregar a la representació dels treballadors, ha de garantir, en paraules de l’exposició de motius del RD 1483/2012, un adequat coneixement sobre les causes i permetre una adequada participació.

En la mesura que la nova Disposició Addicional 20a. de l’ ET no fa cap modificació als mandats procedimentals regulats a l’ article 51 de l’ ET 13, aquest precepte legal és aplicable, pel que fa als requeriments procedimentals, als acomiadaments col·lectius a les administracions o entitats públiques; això sí, amb les especificitats regulades al Reglament d’ acomiadaments col·lectius aprovat pel Reial Decret 1483/2012, de 29 d’ octubre (BOE, 30 d’octubre de 2012).

D’ acord amb l’ article 37 d’ aquest Reglament el procediment s’ iniciarà amb una comunicació d’ apertura del període de consultes; les qüestions procedimentals s’ analitzaran en un apartat posterior.

Documentació comuna a tots els acomiadaments col·lectius, independentment de la causa al·legada:

A la comunicació inicial a la qual s’ ha fet referència s’ hi haurà d’adjuntar:

a) La especificación de las causas del despido colectivo, conforme a lo establecido en el artículo 1.

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido.

Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.

d) Periodo previsto para la realización de los despidos.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.

2. La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido colectivo, según lo establecido en los artículos 4 y 5, y de los restantes aspectos relacionados en este apartado, así como, en su caso, del plan de recolocación externa previsto en el artículo 9.

3. Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, el empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b) del Estatuto de los Trabajadores”.

(Segons l’ article 3 del Reglament)

a) Memoria explicativa de las causas del despido y su relación con los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las medidas o mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a que hace referencia.

b) Criterios tenidos en cuenta en relación con el establecimiento de la prioridad de permanencia del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto”.

(Segon l’ article 38 del Reglament).

Documentació necessària pels acomiadaments col·lectius amb causa econòmica:

L’ article 39 del Reglament estableix:

En los despidos colectivos por causas económicas, las Administraciones Públicas correspondientes deberán aportar la siguiente documentación justificativa:

1. Una memoria explicativa de las causas económicas que acrediten la situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes.

2. Los presupuestos de los dos últimos ejercicios, dónde consten los gastos de personal y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios.

3. Certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable dónde conste que concurre la causa de insuficiencia presupuestaria conforme a lo previsto en el artículo 35.

4. Plantilla de personal laboral del Departamento, Consejería, Entidad Local, organismo o entidad de que se trate.

5. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en caso de que este se haya tramitado.

6. Cualquier otra documentación que justifique la necesidad de la medida extintiva”.

(Segon l’ article 39 del Reglament)

Cal cridar l’ atenció sobre l’ obligació de l’ administració o entitat pública d’ acreditar, degudament, les causes d’ acomiadament i la seva relació amb “los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las medidas o mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a que hace referencia”.

En la mesura que els procediments d’ acomiadament són instruments preventius o correctius de la Llei orgànica d’estabilitat presupostària, cal tenir present l’ obligació de l’ administració o entitat pública de complir amb el principi de transparència regulat a l’ article 6 de la repetida Llei orgànica.

La comptabilitat de l’ administració o entitat pública, d’acord amb l’article 6, haurà de “contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley”.

Aquesta obligació de transparència es trasllada, doncs, al procediment d’ acomiadaments individuals i col·lectius.


Pot existir la figura del grup empresarial al sector públic i, si existeix, amb quines conseqüències?

La figura del grup empresarial, a efectes laborals, ha estat definida per Tribunal Suprem, Sala Social, al llarg dels anys, en el sentit que no és suficient la pròpia existència del grup a efectes mercantils, cal que, a la vegada es produeixin alguns altres requisits. El Tribunal Suprem ha establert els següents requisits 14 :

1.- Funcionament unitari de les organitzacions de treball de les empreses del grup.

2.- Prestació de treball en comú, simultània o successivament, en favor de diverses empreses del grup.

3.- Creació d’empreses aparents, per aconseguir no respondre de les obligacions laborals.

4.- Confusió de plantilles, confusió de patriomonis, aparença externa d’ unitat empresarial i unitat de direcció. En el ben estés, diu el Tribunal Suprem, que, excepte en supòsits especials, els fenòmens de circulació de treballadors dins de les empreses del mateix grup no pretenen una interposició il·lícita.

Aquests quatre elements definidors de l’ existència d’ un grup empresarial a efectes laborals no són elements acumulatius, només que concurreixi un dels 4 és suficient per considerar que hi ha grup empresarial. Però, s’ haurà d’ analitzar en cada cas concret si hi concurreixen o no.

Si a l’ àmbit d’ un administració pública hi ha un grup empresarial, conformat per la pròpia administració i altres entitats empresarials públiques, o per varies entitats públiques, es produeix algún del requisits que el Tribunal Suprem ha considerat suficient per l’ existència d’ un grup d’ empreses a efectes laborals, ens trobem davant de la figura del grup empresarial, en la mesura que En cuanto parte de relaciones laborales privadas, la Administración está sujeta a las mismas reglas jurídicas que los demás empleadores” 15.

I si en un procediment d’ acomiadament col·lectiu es produeixen les circumstàncies suficients per considerar que hi ha un grup empresarial, a efectes laborals, és d’ aplicació l’ article 51. 8. de l’ ET 16 i l’ article 6.4. del Reial Decret 801/2011 17, de 10 de juny, ja citat, amb les modulacions derivades del caràcter d’ administració o entitat pública.

L’ existència d’ un grup empresarial a efectes laborals -encara que en un supòsit de l’àmbit privat- i l’ incompliment de les obligacions contingudes a l’ article 6.4. del RD 801/2012 -substituit ara per l’article 4. apartat 5. del nou Reglament- ha estat analitzat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 30 de maig de 2012 (AS 2012\1672), que declara la nul·litat de l’ acomiadament col·lectiu com a conseqüència d’ aquest incompliment.


CAUSES TÈCNIQUES

Perquè existeixi causa tècnica suficient per poder procedir a l’acomiadament de personal laboral s’ han de produir “cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate”.

El Reglament d’ acomiadaments col·lectius no conté cap tipus de previsió sobre la causa tècnica definida a la Disposició Addicional 20a , segon paràgraf, de l’ ET.

En el cas de les causes tècniques, la definició específica del segon paràgraf de la Disposició Addicional 20a. de l’ ET no és radicalment diferent de la que contempla l’ article 51, per les empreses privades.

L’única diferència remarcable és la referència que fa a “la prestació del servei públic de què es tracti”, que s’ ha d’ entendre en el sentit, i amb les conseqüències, ja indicats al parlar de les causes econòmiques.

Els elements que conformen aquesta causa d’acomiadament són:

PRIMER ELEMENT.- Canvis, entre altres, a l’ àmbit dels mitjans o instruments

Es tracta d’ un element de caràcter objectiu: s’ han de produir canvis reals i suficients per poder procedir a l’ acomiadament de treballadors, i han de ser degudament acreditats.

SEGON ELEMENT.- Els canvis, entre altres, a l’ àmbit dels mitjans o instruments de la prestació del servei públic de què es tracti.

Pel que fa a aquest segon element s’ han de fer extensives les consideracions que ja s’ han fet al mateix subapartat de l’ anàlisi de la causa econòmica.

La causa s’ ha de produir a l’ àmbit concret en què es vulgui aplicar la mesura d’acomiadaments i només és al·legable la causa on efectivament es produeixi.

Acreditació de les causes tècniques

A més de la documentació de caràcter genèric a què ja s’ ha fet referència al parlar de l’ acreditació de la causa econòmica, per acreditar les causes tècniques, el nou Reglament, en el seu article 40, estableix que s’ haurà d’ aportar una Memòria Explicativa que acrediti la concurrència de la causa, i la documentació següent:

4. Plantilla de personal laboral del Departamento, Consejería, Entidad Local, organismo o entidad de que se trate.

5. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en caso de que este se haya tramitado.

6. Cualquier otra documentación que justifique la necesidad de la medida extintiva”.


En la mesura que es tracta d’ una causa tècnica pràcticament idèntica a la ja regulada a l’ article 51 de l’ ET, l’ administració o entitat pública haurà d’ aportar un informe tècnic per acreditar l’ existència de la causa i també la documentació acreditativa de:

 • La necessitat d’ adoptar la mesura consistent en la reducció de la plantilla d’ empleats públics laborals.

 • Que els acomiadaments són una mesura per garantir que no s’incompleixi l’ objectiu d’ estabilitat pressupostària.


CAUSES ORGANITZATIVES

Perquè existeixi causa organitzativa suficient per poder procedir a l’acomiadament de personal laboral s’ han de produir “cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público”.

El Reglament d’acomiadaments col·lectius no conté cap tipus de previsió sobre la causa organitzativa definida a la Disposició Addicional 20a, segon paràgraf, de l’ ET.

En el cas de les causes organitzatives, la definició específica del segon paràgraf de la Disposició Addicional 20a de l’ ET no és radicalment diferent de la que contempla l’ article 51 per les empreses privades.

L’única diferència remarcable és la referència que fa al “personal adscrit al servei públic”, que s’ ha d’ entendre en el sentit, i amb les conseqüències, ja indicats al parlar de les causes econòmiques.

Els elements que conformen aquesta causa d’ acomiadament són :

PRIMER ELEMENT .- Canvis, entre altres, a l’ àmbit dels sistemes i mètodes de treball

Es tracta d’ un element de caràcter objectiu; s’ han de produir canvis reals i suficients per poder procedir a l’ acomiadament de treballadors, i han d’ estar degudament acreditats.

SEGON ELEMENT.- Els canvis, entre altres, a l’ àmbit dels sistemes i métodes de treball del personal adscrit al servei públic.

Pel que fa a aquest segon element, s’ han de fer extensives les consideracions que ja s’ han fet al mateix subapartat de l’ anàlisi de la causa econòmica.

La causa s’ ha de produir a l’ àmbit concret en què es vulgui aplicar la mesura d’ acomiadaments, i només és al·legable la causa on efectivament es produeixi.

Acreditació de les causes organitzatives

A més de la documentació de caràcter genèric a la qual ja s’ ha fet referència al parlar de l’ acreditació de la causa econòmica, per acreditar les causes tècniques, el Reglament, en el seu article 40, estableix que s’haurà d’aportar una Memòria Explicativa que acrediti la concurrència de la causa, i la documentació següent:

4. Plantilla de personal laboral del Departamento, Consejería, Entidad Local, organismo o entidad de que se trate.

5. El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en caso de que este se haya tramitado.

6. Cualquier otra documentación que justifique la necesidad de la medida extintiva”.

En la mesura que es tracta d’ una causa organitzativa pràcticament idèntica a la ja regulada a l’ article 51 de l’ ET, l’ administració o entitat pública haurà d’ aportar un informe tècnic per acreditar l’ existència de la causa i també la documentació acreditativa de:

 • La necessitat d’adoptar la mesura consistent en la reducció de la plantilla d’empleats públics laborals.

 • Que els acomiadaments són una mesura per garantir que no s’incompleixi l’ objectiu d’ estabilitat pressupostària.

PROCEDIMENT QUE S’ HA DE SEGUIR

El procediment per un acomiadament col·lectiu de personal laboral a qualsevol administració pública o entitat depenent és el regulat a l’article 51 de l’ ET, en la mesura que la nova Disposició Addicional 20a. de l’ ET no fa cap modificació als mandats procedimentals regulats a aquest article 5118.

El Reglament aprovat pel Reial Decret 1483/2012, de 29 d’ octubre, conté un Títol III amb normes específiques pels procediments d’acomiadament col·lectiu del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats del sector públic (Segon paràgraf de la Disposició Addicional 20a. de l’ ET).

L’ article 34.4 estableix que en allò no regulat a aquest Títol III, i sempre que no s’ hi oposi, contradigui o sigui incompatible, serà d’ aplicació el procediment general contemplat al Títol I.

D’aquesta forma, a les administracions públiques a què es refereix l’apartat 2. de l’ article 3. de la LCSP (segon paràgraf de la Disposició addicional 20a. de l’ ET), els hi seran d’ aplicació les previsions del Capítol II, del Títol III del nou Reglament. I també, les previsions del Títol I en tres circumstàncies:

 • Per aplicació directa de l’ article 51 de l’ ET.

 • Per remisió expressa continguda a les previsions específiques.

 • Per manca de previsió específica, sempre que la genèrica no sigui contrària o incompatible.

Tenint en conté les anteriors consideracions, el procediment regula:

 • La comunicació d’ inici del procediment

 • El desenvolupament del període de consultes

 • La finalització del procediment

 • La comunicació dels acomiadaments


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

Similar:

Las webs del mes iconLas webs del mes noticias y novedadesDescargar 1.84 Mb.