Página principalN oficial do parlamento de galicia

Descargar 31.17 Kb.
Ver original pdf

N oficial do parlamento de galicia

Descargar 31.17 Kb.
Ver original pdf
Página1/42
Fecha de conversión13.02.2020
Tamaño31.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

BOLETÍN OFICIAL DO 

PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura

Número 301

8 de maio de 2018


SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei

1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno

1.3.6.1.1. Proposicións presentadas

ı

30135 (10/PNP-002226)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 2 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas modi-

ficacións que introduce a Orde ETU 1282/2017 na Orde ETU/943/2017 pola que se desenvolve o Real

decreto 897/2017 que regula a figura do consumidor vulnerable, o bono social e outras medidas de

protección para as consumidoras e os consumidores domésticos de enerxía eléctrica

97990

ı

30137 (10/PNP-002227)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a demanda polo Goberno galego ao Ministerio de Fomento da prosecución das obras de me-

llora da seguridade viaria da autovía A-55, a gratuidade da peaxe do tramo da AP-9 entre Vigo e O

Porriño e o impulso da construción dunha nova vía entre Vigo e O Porriño

97993

ı

30147 (10/PNP-002228)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego para posibilitar o desenvolvemento da

vindeira campaña de vacinación vexetal contra o cancro do castiñeiro

97997

ı

30152 (10/PNP-002229)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para adaptar os medios públicos de loita

contra os incendios forestais ás novas necesidades existentes

97999

ı

30182 (10/PNP-002230)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dun informe referido ao estado dos centros de menores

dependentes dela, así como a intensificación neles das medidas de prevención para evitar os con-

taxios de enfermidades infecciosas

98003

ı

30187 (10/PNP-002231)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

X lexislatura. Número 301. 8 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

97968


Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa localización das activi-

dades enmarcadas no programa Lidera e as que viñan desenvolvendo as casas da xuventude depen-

dentes dela, así como a xestión e o funcionamento da Casa da Xuventude de Ourense

98005

ı

30200 (10/PNP-002232)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a remisión polo Goberno galego ao Parlamento de Galicia dun informe respecto da aplicación

da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays,

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia

98009

ı

30207 (10/PNP-002233)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre a creación pola Xunta de Galicia dunha mesa de cooperación e coordinación co fin de estudar e

promover actuacións conxuntas de dotación de servizos e infraestruturas, mellora da calidade de vida,

dinamización socioeconómica, recuperación do patrimonio e promoción da illa de Ons

98012

ı

30215 (10/PNP-002234)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao

Goberno central en relación coa tributación fiscal das familias monoparentais

98016

ı

30223 (10/PNP-002235)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David

Sobre a reparación pola Xunta de Galicia, de xeito urxente, dos danos causados pola empresa en-

cargada da retirada da madeira queimada nas pistas, cunetas e pasos de auga da Comunidade de

Montes Veciñais en Man Común A Trepa-Valdeguas, no concello de Riós

98021

ı

30230 (10/PNP-002236)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación co pastoreo nos terreos queimados

98024

ı

30290 (10/PNP-002237)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para solucionar a situación que está a pa-

decer o alumnado de bacharelato e de ciclos formativos, nomeadamente o do IES Primeiro de Marzo,

de Baiona, como consecuencia da integración do transporte escolar no transporte regular de viaxeiros

98027

ı

30299 (10/PNP-002238)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

X lexislatura. Número 301. 8 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

97969


Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas deficiencias e caren-

cias que presenta en materia de sinalización e seguridade viaria o Camiño de Santiago ao seu paso

por Seixalbo, na provincia de Ourense

98030

ı

30304 (10/PNP-002239)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación coas vítimas de violencia sexual, así como as

demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central e as actuacións que debe levar

a cabo ao respecto

98035

ı

30313 (10/PNP-002240)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos casos de mulleres

afectadas polo dispositivo intrauterino ESSURE no ámbito do Sistema galego de saúde

98040

ı

30321 (10/PNP-002241)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel

Sobre o establecemento pola Xunta de Galicia dun fondo específico de apoio á compra de bens de

equipo dirixido a pequenas e medianas empresas, de acordo coa metodoloxia que utiliza a Unión

Europea, co fin de mellorar a súa competitividade

98042

ı

30345 (10/PNP-002243)

Grupo Parlamentario de En Marea

Vázquez Verao, Paula

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para promover o uso normal da lingua

galega e facilitar o seu coñecemento no ensino infantil, así como nos centros de atención á infancia

98045

ı

30354 (10/PNP-002244)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coas obras que se están

a executar na carballeira do Cacharado, no concello da Cañiza, e o convenio subscrito pola Conse-

llería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio co Concello

98051

ı

30369 (10/PNP-002245)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre as melloras que debe levar a cabo o Goberno galego no CEIP A Ramallosa, do concello

de Teo

98054

ı

30370 (10/PNP-002246)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

X lexislatura. Número 301. 8 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

97970


Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas posibles necesidades

de recursos humanos e materiais existentes no Hospital Comarcal do Salnés, así como a súa dota-

ción dunha ambulancia tipo SVA

98057

ı

30378 (10/PNP-002247)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co suposto incumprimento

por parte da empresa adxudicataria do prego de condicións para a adxudicación do servizo de

mantemento do equipamento de electromedicina da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada

de Santiago de Compostela

98060

ı

30384 (10/PNP-002248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao

Goberno central en relación coa proposta de unificación dos programas de axudas para persoas

desempregadas, así como a compatibilidade entre as prestacións por desemprego e as rendas so-

ciais autonómicas

98064

ı

30396 (10/PNP-002249)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a instalación de redes Wi-Fi gra-

tuítas nos servizos ferroviarios do Eixo Atlántico, así como para a mellora nel da cobertura da co-

nexión á internet 4G

98067

ı

30398 (10/PNP-002250)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para a modificación

da Lei xeral da Seguridade Social co fin de considerar en situación de incapacidade permanente ás

persoas diagnosticadas de carcinoma ou de calquera outra enfermidade grave, así como o recoñe-

cemento do dereito das persoas beneficiaras á reserva do posto de traballo

98070


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Similar:

N oficial do parlamento de galicia iconConferencia
Organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, en su Delegación de Ferrol
N oficial do parlamento de galicia icon12 €. Galicia xacobea: a revitalización dos Camiños de Santiago Xunta de Galicia. 1999. Folio mayor. 169 pp. Abund fotog. Color. Mapas. Nuevo. Texto en Gallego 15 €
Piornedo: Estudio básico para a rehabilitación integrada dunha aldea galega. S. de Compostela. Xunta de Galicia. 1987. 4º mayor....
N oficial do parlamento de galicia iconAl parlamento 2009 informe del defensor del pueblo andaluz al parlamento de andalucía sobre la gestión realizada durante 2009 educacióN
La situación de los derechos y libertades constitucionales de los andaluces a tenor de la actuación administrativa
N oficial do parlamento de galicia iconDependencia y servicios sociales defensor del pueblo andaluz informe al parlamento
Este texto es una recopilación de cuestiones relativas al área temática de Dependencia y Servicios Sociales que se desarrollan a...
N oficial do parlamento de galicia iconRevisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/ce del Parlamento Europeo y del Consejo,...
N oficial do parlamento de galicia iconChave365 Chave365 é o sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin dni electrónico
Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin dni electrónico. Con Chave365, a persoa usuaria identifícase co...
N oficial do parlamento de galicia iconInforme ampliado de banco galicia

N oficial do parlamento de galicia iconDocumento marco
La primera infancia en galicia
N oficial do parlamento de galicia iconEstudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión GaliciaDescargar 31.17 Kb.
Ver original pdf