Página principalN oficial do parlamento de galicia

Descargar 31.15 Kb.
Ver original pdf

N oficial do parlamento de galicia

Descargar 31.15 Kb.
Ver original pdf
Página1/24
Fecha de conversión13.02.2020
Tamaño31.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

BOLETÍN OFICIAL DO 

PARLAMENTO DE GALICIA

X lexislatura

Número 302

9 de maio de 2018

Fascículo 2


SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas

1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı

30143 (10/POC-004796)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel

Sobre as razóns do rexeitamento nesta tempada das solicitudes presentadas polas persoas pro-

pietarias para o tratamento do cancro do castiñeiro polos servizos autonómicos

98490

ı

30148 (10/POC-004797)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e 3 máis

Sobre as razóns do Goberno galego para non ampliar o prazo de presentación de alegacións en re-

lación coa tramitación do expediente para declarar a Ribeira Sacra como ben de interese cultural,

coa categoría de paisaxe cultural

98492

ı

30179 (10/POC-004798)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel

Sobre as actuacións previstas polo Xunta de Galicia en relación coas dificultades existentes en

determinados lugares da comunidade autónoma a consecuencia da carencia de ascensores

nas vivendas de altura e os problemas da cidadanía no acceso ás axudas para a súa instalación

e mellora

98494

ı

30185 (10/POC-004799)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto da adopción na actualidade de todas as medidas pre-

ventivas necesarias para evitar o contaxio de enfermidades infecciosas nos centros de menores

dependentes da Administración autonómica, as previstas para ese fin e os datos referidos aos bro-

tes detectados no centro de Monteledo, así como as medidas adoptadas ao respecto

98497

ı

30192 (10/POC-004800)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para acordar a transformación das casas da xuventude

en espazos Emprende, as súas consecuencias nas actividades que viñan desenvolvendo e as

súas previsións respecto da creación de novas prazas de persoal nelas, así como a súa valora-

ción en relación coa xestión que se vén levando a cabo da Casa da Xuventude de Ourense, os

criterios que se están a seguir para a autorización de actividades nela e a súa programación

para o ano 2018

98499

X lexislatura. Número 302. 9 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

98474


ı

30194 (10/POC-004801)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón

Sobre a execución na actualidade dalgún traballo de recuperación do curso do río Listres, en Ribeira,

ou dalgunha solución alternativa para evitar os estancamentos das augas, as previsións referidas

á redución das emisións do aliviadoiro de Aguiño e a posta en marcha de actuacións que restitúan

o bo nome da zona, así como as que se están a levar a cabo para resolver as deficiencias detectadas

no funcionamento da EDAR de Ribeira

98502

ı

30195 (10/POC-004802)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en relación co uso e reparación dos danos cau-

sados nun circuíto público de BMX de Vilagarcía de Arousa por causa do almacenamento de refu-

gallos e material pesado pola empresa concesionaria das obras de remate da canalización dun

regato na zona da Florida

98506

ı

30201 (10/POC-004803)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego no ámbito educativo en relación coa Lei 2/2014,

do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bise-

xuais e intersexuais en Galicia, a suficiencia das actuacións levadas a cabo para o cumprimento dos

seus obxectivos e as novas medidas que vai adoptar para o seu desenvolvemento, así como a súa

valoración respecto do grao de cumprimento do protocolo educativo asinado en 2015

98508

ı

30202 (10/POC-004804)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a valoración do Goberno galego en relación co grao de cumprimento e de desenvolvemento

da Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non-discriminación de lesbianas, gays,

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, as medidas adoptadas ao respecto e as súas pre-

visións referidas ao seu desenvolvemento na X lexislatura

98512

ı

30208 (10/POC-004805)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida á vulneración pola CRTVG do

dereito á folga dun sindicato convocante da folga xeral de 24 horas en Galicia acontecida o día 8 de

marzo de 2018

98515

ı

30216 (10/POC-004806)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as medidas fiscais e tributarias previstas polo Goberno galego para contribuír á redistribución

da riqueza no tocante ás familias monoparentais, a avaliación do impacto nelas da crise económica

X lexislatura. Número 302. 9 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

98475


e dos recortes levados a cabo en materia de servizos públicos e sociais e a súa opinión en relación

co desenvolvemento dos mecanismos precisos para axudar a reducir o seu potencial risco de po-

breza e exclusión social, así como para crear un ambiente de protección suficiente para a materni-

dade ou paternidade individual por elección propia

98518

ı

30219 (10/POC-004807)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da reparación de xeito urxente dos danos causados

pola empresa encargada da retirada da madeira queimada nas pistas, cunetas e pasos de auga da

Comunidade de Montes Veciñais en Man Común A Trepa-Valdeguas, no concello de Riós

98523

ı

30224 (10/POC-004808)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre o calendario da Xunta de Galicia para a execución dos proxectos correspondentes aos tramos

pendentes da vía de alta capacidade Tui-A Guarda, a existencia de proxectos consensuados para

os tramos comprendidos entre o enlace de Areas e Goián, así como de dispoñibilidade orzamentaria

para o desenvolvemento dos tramos restantes, as razóns da paralización da súa construción e o

prazo previsto para a súa continuación

98525

ı

30227 (10/POC-004809)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula

Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Consellería do Medio Rural en relación co pastoreo

nos terreos queimados

98528

ı

30236 (10/POC-004810)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre o coñecemento polo Goberno galego da existencia de moitos concellos en Galicia que teñen

manifestado o seu desexo de incorporarse ao transporte metropolitano das súas áreas urbanas

de referencia, as súas previsións en relación coa avaliación dos custos e posibilidades financeiras

dese grupo de concellos, tendo en conta as competencias autonómicas en materia de transporte

interurbano, e, se é o caso, o calendario para a realización deses estudos

98531

ı

30286 (10/POC-004811)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as medidas específicas deseñadas polo Goberno galego para eliminar as agresións sexuais,

a realización dalgunha avaliación da súa incidencia na sociedade galega e a súa opinión en relación

co grao de desenvolvemento do disposto respecto disto na Lei 11/2017, galega, para a prevención

e o tratamento integral da violencia de xénero, a dotación e desenvolvemento da atención especí-

fica ás vítimas e a suficiencia e funcionamento dos protocolos e/ou instrucións adoptadas nos ám-

bitos sanitario, policial e xudicial

98534

X lexislatura. Número 302. 9 de maio de 2018

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

98476


ı

30292 (10/POC-004812)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre os datos referidos ás chamadas de reserva rexistradas desde a posta en marcha do servizo

e o seu sistema de xestión no transporte público de viaxeiros, así como os datos relativos ás persoas

usuarias do transporte compartido

98539

ı

30300 (10/POC-004814)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir os problemas de seguridade viaria

e de sinalización do Camiño de Santiago ao seu paso por Seixalbo, na provincia de Ourense, así

como os estudos específicos realizados sobre esa zona nos últimos anos

98541


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Similar:

N oficial do parlamento de galicia iconConferencia
Organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, en su Delegación de Ferrol
N oficial do parlamento de galicia icon12 €. Galicia xacobea: a revitalización dos Camiños de Santiago Xunta de Galicia. 1999. Folio mayor. 169 pp. Abund fotog. Color. Mapas. Nuevo. Texto en Gallego 15 €
Piornedo: Estudio básico para a rehabilitación integrada dunha aldea galega. S. de Compostela. Xunta de Galicia. 1987. 4º mayor....
N oficial do parlamento de galicia iconAl parlamento 2009 informe del defensor del pueblo andaluz al parlamento de andalucía sobre la gestión realizada durante 2009 educacióN
La situación de los derechos y libertades constitucionales de los andaluces a tenor de la actuación administrativa
N oficial do parlamento de galicia iconDependencia y servicios sociales defensor del pueblo andaluz informe al parlamento
Este texto es una recopilación de cuestiones relativas al área temática de Dependencia y Servicios Sociales que se desarrollan a...
N oficial do parlamento de galicia iconRevisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/71/ce del Parlamento Europeo y del Consejo,...
N oficial do parlamento de galicia iconChave365 Chave365 é o sistema que permite aos cidadáns maiores de idade identificarse e asinar documentos na sede electrónica da Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin dni electrónico
Xunta de Galicia sen necesidade de usar certificados dixitais nin dni electrónico. Con Chave365, a persoa usuaria identifícase co...
N oficial do parlamento de galicia iconInforme ampliado de banco galicia

N oficial do parlamento de galicia iconDocumento marco
La primera infancia en galicia
N oficial do parlamento de galicia iconEstudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión GaliciaDescargar 31.15 Kb.
Ver original pdf