Página principalSesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito

Descargar 5.01 Kb.
Ver original pdf

Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito

Descargar 5.01 Kb.
Ver original pdf
Página1/34
Fecha de conversión13.02.2020
Tamaño5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

 

 

SESIÓN 

ORDINARIA 

DO 

EXCELENTÍSIMO 

CONCELLO 

PLENO 

DE 

DATA 

DEZ 

DE 

SETEMBRO 

DE 

DOUS 

MIL 

DEZAOITO 

 

 

No 

salón 

de 

sesións 

das 

Casas 

Consistoriais da cidade da Coruña, a 10 de 

setembro  de  2018.  Baixo  a  Presidencia 

do  Excmo.  señor  alcalde-presidente  D. 

Xulio  Xosé  Ferreiro  Baamonde  e  coa 

asistencia das e dos  edís  Dª María Rocío 

Fraga Sáenz, D. Xiao Varela Gómez, Dª 

Silvia Cameán Calvete, D. José Manuel 

Sande García, Dª María Eugenia Vieito 

Blanco,  D.  Alberto  Lema  Suárez,  Dª 

Claudia  Delso  Carreira, D. Daniel  Díaz 

Grandío,  Dª  María  García  Gómez,  Dª 

Rosa  María  Gallego  Neira,  D.  Miguel 

Lorenzo  Torres,  Dª  María  Begoña 

Freire  Vázquez,  D.  Roberto  Luis  Coira 

Andrade,  D.  Martín  Fernández  Prado, 

D. Francisco José Mourelo Barreiro, Dª 

Mariel  Padín  Fernández,  Dª  María 

Luisa  Cid  Castro,  Dª  Susana  Pazo 

Meijide,  D.  Enrique  Luis  de  Salvador 

Sánchez,  D.  José Manuel  García  Pérez, 

Dª  Silvia  Longueira  Castro,  D.  José 

Manuel  Dapena  Varela,  Dª  Eudoxia 

María 

Neira 

Fernández,  D.  Fito 

Ferreiro  Seoane,  Dª  María  Pilar  Neira 

Martínez  e  Dª  Avia  Veira  González

reuniuse, 

previa 

convocatoria 

regulamentariamente 

circulada, 

Excelentísimo Concello Pleno, ao obxecto 

de  realizar  sesión  ordinaria  en  primeira 

convocatoria. 

 

Dá  fe  do  acto  o  infraescrito  secretario 

xeral  do  Pleno,  don  Manuel  José  Díaz 

Sánchez,  atopándose  ademais  presente  o 

interventor  xeral  don  Ángel  David 

Murado Codesal. 

 

 

 

SESIÓN 

ORDINARIA 

DEL 

EXCELENTÍSIMO  AYUNTAMIENTO 

PLENO 

DE 

FECHA 

DIEZ 

DE 

SEPTIEMBRE 

DE 

DOS 

MIL 

DIECIOCHO 

 

 

En  el  salón  de  sesiones  de  las  Casas 

Consistoriales  de la  ciudad  de A Coruña, 

a  10  de  septiembre  de  2018.  Bajo  la 

Presidencia  del  Excmo.  Señor  alcalde-

presidente  D.  Xulio  Xosé  Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de las y los 

ediles  Dª  María  Rocío  Fraga  Sáenz,  D. 

Xiao  Varela  Gómez,  Dª  Silvia  Cameán 

Calvete,  D.  José  Manuel  Sande  García, 

Dª  María  Eugenia  Vieito  Blanco,  D. 

Alberto  Lema  Suárez,  Dª  Claudia  Delso 

Carreira,  D.  Daniel  Díaz  Grandío,  Dª 

María  García  Gómez,  Dª  Rosa  María 

Gallego  Neira,  D.  Miguel  Lorenzo 

Torres, 

Dª 

María 

Begoña 

Freire 

Vázquez, 

D. 

Roberto 

Luis 

Coira 

Andrade, D. Martín Fernández Prado, D. 

Francisco  José  Mourelo  Barreiro,  Dª 

Mariel Padín Fernández, Dª María Luisa 

Cid  Castro,  Dª.  Susana Pazo  Meijide,  D. 

Enrique  Luis  de  Salvador  Sánchez,  D. 

José  Manuel  García  Pérez,  Dª  Silvia 

Longueira  Castro,  D.  José  Manuel 

Dapena Varela, Dª Eudoxia María Neira 

Fernández,  D.  Fito  Ferreiro  Seoane,  Dª 

María  Pilar  Neira  Martínez  y  Dª  Avia 

Veira 

González,  se  reunió, 

previa 

convocatoria 

reglamentariamente 

circulada,  el  Excelentísimo  Ayuntamiento 

Pleno,  al  objeto  de  celebrar  sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Da  fe  del  acto  el  infrascrito  secretario 

general del Pleno, don Manuel José Díaz 

Sánchez,  hallándose  además  presente  el 

interventor  general  don  Ángel  David 

Murado Codesal. 

 

 


 

Ás  dezasete  horas  e  cinco  minutos,  pola 

Presidencia  declárase  aberta  a  sesión, 

pasándose  a  tratar  os  seguintes  asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervencións 

 

Presidencia  

 

Moi  boa  tarde  a  todas  e  a  todos; 

compañeiros  da  Corporación  municipal, 

traballadores  e  traballadoras  municipais, 

público que nos acompaña hoxe e a través 

da  emisión  da  web  municipal.  Damos 

comezo  a  esta  sesión  ordinaria  do  Pleno 

do Excelentísimo Concello da Coruña, coa 

aprobación,  se  corresponde,  do  borrador 

da acta da sesión ordinaria de 11 de xuño 

de 2018. 

 

113.-Aprobación da acta 

 

Remitida  a  todos  e  cada  un  dos  membros 

corporativos  unha  copia  do  borrador  da 

acta da sesión plenaria ordinaria celebrada 

o  día  11  de  xuño  de  2018,  esta  dáse  por 

lida, e procédese á súa aprobación. 

 

 

COMUNICACIÓNS DA ALCALDÍA 

 

 

114.-Comunicado  da  Alcaldía  sobre  a 

violencia machista 

 

Dando  cumprimento  á  moción  aprobada 

no  seu  momento  por  este  Pleno  relativa  á 

violencia  de  xénero  e  dentro  dese  penoso 

costume de comezar cada Pleno gardando 

os minutos de silencio correspondentes ás 

vítimas  de  violencia  machista  dende  o 

Pleno  ordinario  anterior,  nesta  ocasión 

gardaremos  un  minuto  de  silencio  por 

cada unha das seguintes vítimas: 

Siendo  las  diecisiete  horas  y  cinco 

minutos,  por  la  Presidencia  se  declara 

abierta  la  sesión,  pasándose  a  tratar  los 

siguientes  asuntos  incluidos  en  el  orden 

del día. 

 

I . PARTE RESOLUTIVA  

 

Intervenciones 

 

Presidencia  

 

Muy  buenas  tardes  a  todas  y  a  todos; 

compañeros de la Corporación municipal, 

trabajadores  y  trabajadoras  municipales, 

público que nos acompaña hoy y a través 

de la emisión de la web municipal. Damos 

comienzo  a  esta  sesión  ordinaria  del 

Pleno  del  Excelentísimo  Ayuntamiento  de 

A  Coruña,  con  la  aprobación,  si 

corresponde,  del  borrador  del  acta  de  la 

sesión ordinaria de 11 de junio de 2018. 

 

113.-Aprobación del acta 

 

Remitida  a  todos  y  cada  uno  de  los 

miembros  corporativos  una  copia  del 

borrador  del  acta  de  la  sesión  plenaria 

ordinaria  celebrada el  día  11 de junio de 

2018, esta se da por leída, procediéndose 

a su aprobación. 

 

COMUNICACIONES 

DE 

LA 

ALCALDÍA 

 

114.-Comunicado de la Alcaldía sobre la 

violencia machista 

 

Dando 

cumplimiento 

la 

moción 

aprobada  en  su  momento  por  este  Pleno 

relativa a la violencia de género y dentro 

de  esa  penosa  costumbre  de  comenzar 

cada  Pleno  guardando  los  minutos  de 

silencio  correspondientes  a  las  víctimas 

de  violencia  machista  desde  el  Pleno 

ordinario  anterior,  en  esta  ocasión 

guardaremos  un  minuto  de  silencio  por 


 

 

 

ASASINATOS  MACHISTAS  DESDE 

O PLENO DE 2.7.2018 AO PLENO DE 

10.9.2018 

 

1.-Marta Josefina, 37 anos. Madrid. 

 

2.-Maribel  Fuente,  84  anos.  La  Felguera 

(Asturias). 

 

3.-Cristina Marín, 24 anos. Lepe (Huelva). 

 

 

4.-Nome e apelidos descoñecidos. Collado 

Villalba (Madrid). 

 

5.-Paula  Teresa  Martín,  32  anos.  La 

Orotava (Santa Cruz de Tenerife). 

 

6.-Miranda  Teresa,  3  anos.  La  Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

7.-Paula  Vanesa,  5  anos.  La  Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

8.-María Judite Martins Alves, 54 anos. A 

Coruña. 

 

9.-María  Isabel  Alonso  L.,  63  anos. 

Astorga (León). 

 

10.-Mari 

Paz 

Martínez, 

78 

anos. 

Barcelona. 

 

11.-Leyre González Justo, 21 anos. Dúrcal 

(Granada). 

 

12.-Ana  Belén  Varela  Ordóñez,  50  anos. 

Cabana de Bergantiños (A Coruña). 

 

13.-Estela Izaguirre, 35 anos. Nous Barris 

(Barcelona). 

 

14.-N.  B.,  37  anos.  Huarte  (Pamplona, 

Navarra). 

 

cada una de las siguientes víctimas: 

 

ASESINATOS  MACHISTAS  DESDE 

EL PLENO DE 2.7.2018 AL PLENO DE 

10.9.2018 

 

1.-Marta Josefina, 37 años. Madrid. 

 

2.-Maribel  Fuente,  84  años.  La  Felguera 

(Asturias). 

 

3.-Cristina 

Marín, 

24 

años. 

Lepe 

(Huelva). 

 

4.-Nombre  y  apellidos  desconocidos. 

Collado Villalba (Madrid). 

 

5.-Paula  Teresa  Martín,  32  años.  La 

Orotava (Santa Cruz de Tenerife). 

 

6.-Miranda  Teresa,  3  años.  La  Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

7.-Paula  Vanesa,  5  años.  La  Orotava 

(Santa Cruz de Tenerife). 

 

8.-María Judite Martins Alves, 54 años. A 

Coruña. 

 

9.-María  Isabel  Alonso  L.,  63  años. 

Astorga (León). 

 

10.-Mari 

Paz 

Martínez, 

78 

años. 

Barcelona. 

 

11.-Leyre  González  Justo,  21  años. 

Dúrcal (Granada). 

 

12.-Ana  Belén  Varela  Ordóñez,  50  años. 

Cabana de Bergantiños (A Coruña). 

 

13.-Estela Izaguirre, 35 años. Nous Barris 

(Barcelona). 

 

14.-N.  B.,  37  años.  Huarte  (Pamplona, 

Navarra). 

 


 

15.-Nome  e  apelidos  descoñecidos,  60 

anos. Orihuela (Alicante). 

 

16.-Nome  e  apelidos  descoñecidos,  68 

anos. Zaragoza (Aragón). 

 

17.-Nome  e  apelidos  descoñecidos,  92 

anos. Zaragoza (Aragón). 

 

18.-Nome  e  apelidos  descoñecidos.  La 

Caridad (El Franco, Asturias). 

 

19.-Nome 

apelidos 

descoñecidos. 

Villaverde, (Madrid). 

 

As  dúas  últimas  vítimas  foron  asasinadas 

o  mesmo  día  de  celebración  do  Pleno, 

gardándose,  en  consecuencia,  dezanove 

minutos de silencio. 

 

A  continuación  gárdanse  dezanove 

minutos de silencio. 

 

ALCALDÍA 

 

115.-Toma  de  coñecemento  do  Decreto 

de  delegación  de  atribucións  do  alcalde 

para a xestión do Plan de rehabilitación 

do Barrio Histórico 

 

Asunto: toma de coñecemento do Decreto 

de  11  de  xullo  de  2018  sobre  delegación 

de atribucións do alcalde para a xestión do 

Plan de rehabilitación do Barrio Histórico 

 

 

Tomar  coñecemento  do  Decreto  nº 

3403/2018,  de  11  de  xullo  de  2018,  polo 

que se delegan  atribucións  da Alcaldía ao 

concelleiro  de  Rexeneración  Urbana  e 

Dereito  á  Vivenda  para  a  xestión  do  Plan 

de  revitalización  do  Barrio  Histórico. 

Publicado no BOP  nº 138, de 20 de xullo 

de 2018. 

 

 

 

15.-Nombre  y  apellidos  desconocidos,  60 

años. Orihuela (Alicante). 

 

16.-Nombre  y  apellidos  desconocidos,  68 

años. Zaragoza (Aragón). 

 

17.-Nombre  y  apellidos  desconocidos,  92 

años. Zaragoza (Aragón). 

 

18.-Nombre  y  apellidos  desconocidos.  La 

Caridad (El Franco, Asturias). 

 

19.-Nombre  y  apellidos  desconocidos. 

Villaverde (Madrid). 

 

Las  dos  últimas  víctimas  han  sido 

asesinadas el mismo día de la celebración 

del Pleno, guardándose, en consecuencia, 

diecinueve minutos de silencio. 

 

A  continuación  se  guardan  diecinueve 

minutos de silencio. 

 

ALCALDÍA 

 

115.-Toma  de  conocimiento  del  Decreto 

de delegación de atribuciones del alcalde 

para la gestión del Plan de rehabilitación 

del Barrio Histórico 

 

Asunto:  toma  de  conocimiento  del 

Decreto  de  11  de  julio  de  2018  sobre 

delegación  de  atribuciones  del  alcalde 

para la gestión del Plan de rehabilitación 

del Barrio Histórico 

 

Tomar  conocimiento  del  Decreto  nº 

3403/2018, de 11 de julio de 2018, por el 

que se delegan atribuciones de la Alcaldía 

al  concejal  de  Regeneración  Urbana  y 

Derecho a la Vivienda para la gestión del 

Plan 

de 

revitalización 

del 

Barrio 

Histórico. Publicado en el BOP nº 138, de 

20 de julio de 2018. 

 

 

 


 

REXENERACIÓN 

URBANA, 

DEREITO 

Á 

VIVENDA 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

116.-Aprobación 

definitiva 

da 

modificación  da  Ordenanza  municipal 

de  conservación  e  rehabilitación  de 

inmobles 

 

Asunto: 

aprobación 

definitiva 

da 

modificación  da  Ordenanza  municipal  de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

 

 

Este 

asunto 

foi 

ditaminado 

pola 

Comisión  de  Rexeneración  Urbana  e 

Dereito  á  Vivenda  o  día  cinco  de 

setembro de 2018 como ditame ao Pleno 

municipal, cos votos a favor dos Grupos 

Municipais 

de 

Marea 

Atlántica, 

Socialista  e  Mixto  (BNG-AA)  e  a 

abstención 

do 

Grupo 

Municipal 

Popular,  propoñéndose  ao  Pleno  da 

Corporación,  a  adopción  do  seguinte 

acordo: 

 

Primeiro.-Considerar  inadmisible  a  única 

alegación  presentada  no  período  de 

información  pública  da  modificación 

aprobada inicialmente por acordo plenario 

do 

día 

11.06.2018 

da 

Ordenanza 

Municipal 

de 

Conservación 

Rehabilitación 

de 

Inmobles 

deste 

concello,  cuxo  proxecto  de  modificación 

publicouse no Boletín Oficial da Provincia 

núm.  121  do  27.06.2018,  e  que  presentou 

telematicamente  o  día  09.08.2018  D. 

Enrique Diego Fernández Pérez dentro do 

prazo  de  exposición  pública,  con  código 

de  rexistro  27500,  por  non  referirse  a 

ningún 

dos 

artigos 

obxecto 

da 

modificación  nin  ter  relación  algunha  co 

contido da mesma, segundo o proxecto da 

modificación  que  figura  no  Anexo  do 

expediente. 

REGENERACIÓN 

URBANA, 

DERECHO 

LA 

VIVIENDA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

116.-Aprobación 

definitiva 

de 

la 

modificación de la Ordenanza municipal 

de  conservación  y  rehabilitación  de 

inmuebles 

 

Asunto:  aprobación  definitiva  de  la 

modificación  de  la  Ordenanza  municipal 

de  conservación  y  rehabilitación  de 

inmuebles 

 

Este  asunto  ha  sido  dictaminado  por  la 

Comisión  de  Regeneración  Urbana  y 

Derecho  a  la  Vivienda  el  día  cinco  de 

septiembre  de  2018  como  dictamen  al 

Pleno municipal, con los votos a favor de 

los  Grupos  Municipales  de  Marea 

Atlántica, Socialista y Mixto (BNG-AA) y 

la  abstención  del  Grupo  Municipal 

Popular,  proponiéndose  al  Pleno  de  la 

Corporación  la  adopción  del  siguiente 

acuerdo: 

 

Primero.-Considerar inadmisible la única 

alegación  presentada  en  el  período  de 

información  pública  de  la  modificación 

aprobada 

inicialmente 

por 

acuerdo 

plenario  del  día  11.06.2018  de  la 

Ordenanza  Municipal  de  Conservación  y 

Rehabilitación  de  Inmuebles  de  este 

ayuntamiento, 

cuyo 

proyecto 

de 

modificación  se  publicó  en  el  Boletín 

Oficial  de  la  Provincia  núm.  121  del 

27.06.2018, 

que 

presentó 

telemáticamente  el  día  09.08.2018  D. 

Enrique  Diego  Fernández  Pérez  dentro 

del  plazo  de  exposición  pública,  con 

código de registro 27500, por no referirse 

a  ninguno  de  los  artículos  objeto  de  la 

modificación ni tener relación alguna con 

el  contenido  de  la  misma,  según  el 

proyecto de la modificación que figura en 


 

 

 

Segundo.-Aprobar 

definitivamente 

modificación  da  Ordenanza  Municipal  de 

Conservación 

Rehabilitación 

de 

Inmobles,  cuxo  proxecto  de  modificación 

aprobado inicialmente figura no Anexo do 

expediente. 

 

Terceiro.-Dispoñer que o presente acordo 

de  aprobación  definitiva  e  o  texto  íntegro 

da modificación sexa publicado no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 

Cuarto.-A 

modificación 

aprobada 

definitivamente  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte á publicación do seu texto íntegro 

no  Boletín  Oficial  da  Provincia,  se  para 

entón  cumpriuse  o  prazo  previsto  no  art. 

65.2º  da  Lei  7/1985,  de  2  de  abril, 

Reguladora de Bases de Réxime Local. 

 

 

Presidencia 

 

Moi  ben,  moitas  grazas.  Ten  a  palabra  o 

concelleiro  de  Rexeneración  Urbana,  o 

señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Boas tardes a todas e a todos, aos que nos 

seguen  aquí  no  salón,  tamén  a  todos  os 

que nos seguen dende casa. 

 

Efectivamente 

traemos 

á 

posible 

aprobación  plenaria  a  modificación  da 

Ordenanza  municipal  de  conservación  e 

rehabilitación de inmobles para o fomento 

da  rehabilitación  no  ámbito  PEPRI  e 

núcleos 

tradicionais, 

introdución 

de 

porcentaxes  complementarias  segundo 

ingresos e aumento das contías. 

 

 

Como  os  meus  compañeiros  do  Pleno  xa 

el Anexo del expediente.  

 

Segundo.-Aprobar 

definitivamente 

la 

modificación  de  la  Ordenanza  Municipal 

de  Conservación  y  Rehabilitación  de 

Inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

aprobado inicialmente figura  en el  Anexo 

del expediente.  

 

Tercero.-Disponer 

que 

el 

presente 

acuerdo  de  aprobación  definitiva  y  el 

texto  íntegro  de  la  modificación  sea 

publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia.  

 

Cuarto.-La 

modificación 

aprobada 

definitivamente  entrará  en  vigor  al  día 

siguiente  a  la  publicación  de  su  texto 

íntegro  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia,  si  para  entonces  se  cumplió  el 

plazo  previsto  en  el  art.  65.2º  de  la  Ley 

7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de 

Bases de Régimen Local. 

 

Presidencia 

 

Muy  bien,  muchas  gracias.  Tiene  la 

palabra  el  concejal  de  Regeneración 

Urbana, el señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Buenas tardes a todas y a todos, a los que 

nos  siguen  aquí  en  el  salón,  también  a 

todos los que nos siguen desde casa. 

 

Efectivamente  traemos  a  la  posible 

aprobación plenaria la modificación de la 

Ordenanza  municipal  de  conservación  y 

rehabilitación  de  inmuebles  para  el 

fomento  de  la  rehabilitación  en  el  ámbito 

PEPRI 

núcleos 

tradicionales, 

introducción 

de 

porcentajes 

complementarios 

según 

ingresos 

aumento de las cuantías. 

 

Como  mis  compañeros  del  Pleno  ya 


 

saben, vén a aprobación definitiva despois 

de  pasar  pola  inicial  e  ter  tido  período  de 

exposición  pública.  Esta  ordenanza  o  que 

pretende  é  o  fomento  da  rehabilitación 

edificatoria a través da mellora do sistema 

de  axudas  municipais,  incrementando  as 

porcentaxes  e  contías  de  subvencións. 

Suporá  unha  subida  substancial  dos 

límites de subvención  en ámbito  PEPRI e 

núcleos  tradicionais,  de  5.000  a  15.000 

euros  por  vivenda,  equiparándose  coas 

maiores  subvencións  doutras  cidades 

galegas,  ademais  de  equipararse  coas 

axudas do Plan estatal de Vivenda 2018 – 

2021, que acaba de convocarse, por certo, 

e introducir criterios de renda. 

 

 

Ordenanza 

modifícase 

fundamentalmente en dous supostos: 

 

-O  fomento  da  rehabilitación  edificatoria 

no ámbito do Plan especial de protección e 

reforma  interior  da  Cidade  Vella  - 

Peixería. 

 

-E  o  suposto  específico  de  núcleos 

tradicionais,  incremento  da  porcentaxe  de 

subvencións 

para 

tipo 

residual, 

incremento  das  contías  máximas  e 

introdución 

de 

porcentaxes 

complementarias  en  función  dos  ingresos 

familiares. 

 

Desta  maneira,  o  que  traemos  para 

aprobación, o acordo, sería o seguinte: 

 

Primeiro.-Considerar  inadmisible  a  única 

alegación  presentada  no  período  de 

información  pública  da  modificación 

aprobada inicialmente por acordo plenario 

do día 11 de xuño de 2018, da Ordenanza 

municipal 

de 

conservación 

rehabilitación de inmobles deste Concello, 

cuxo proxecto de modificación publicouse 

no  Boletín  Oficial  da  Provincia  número 

121  do  27  de  xuño  de  2018.  Alegación 

saben,  viene  a  aprobación  definitiva 

después  de  pasar  por  la  inicial  y  haber 

tenido período de exposición pública. Esta 

ordenanza  lo  que  pretende  es  el  fomento 

de  la  rehabilitación  edificatoria  a  través 

de  la  mejora  del  sistema  de  ayudas 

municipales, 

incrementando 

los 

porcentajes  y  cuantías  de  subvenciones. 

Supondrá  una  subida  sustancial  de  los 

límites  de  subvención  en  ámbito  PEPRI  y 

núcleos  tradicionales,  de  5.000  a  15.000 

euros por vivienda, equiparándose con las 

mayores  subvenciones  de  otras  ciudades 

gallegas,  además  de  equipararse  con  las 

ayudas del  Plan estatal de Vivienda 2018 

–2021,  que  acaba  de  convocarse,  por 

cierto, e introducir criterios de renta. 

 

La 

Ordenanza 

se 

modifica 

fundamentalmente en dos supuestos: 

 

-El 

fomento 

de 

la 

rehabilitación 

edificatoria en el ámbito del Plan especial 

de  protección  y  reforma  interior  de  la 

Ciudad Vieja - Pescadería. 

 

-Y  el  supuesto  específico  de  núcleos 

tradicionales,  incremento  del  porcentaje 

de  subvenciones  para  el  tipo  residual, 

incremento  de  las  cuantías  máximas  e 

introducción 

de 

porcentajes 

complementarios  en  función  de  los 

ingresos familiares. 

 

De  esta  manera,  lo  que  traemos  para 

aprobación, el acuerdo, sería el siguiente: 

 

Primero.-Considerar inadmisible la única 

alegación  presentada  en  el  período  de 

información  pública  de  la  modificación 

aprobada 

inicialmente 

por 

acuerdo 

plenario del día 11 de junio de 2018, de la 

Ordenanza  municipal  de  conservación  y 

rehabilitación  de  inmuebles  de  este 

Ayuntamiento, 

cuyo 

proyecto 

de 

modificación  se  publicó  en  el  Boletín 

Oficial de la Provincia número 121 de 27 


 

que  se  presentou  telematicamente  o  día 

9.8.2018 por unha persoa física dentro do 

prazo  de  exposición  pública,  con  código 

de  rexistro  27.500.  Inadmítese  por  non 

referirse  a  ningún  dos  artigos  obxecto  da 

modificación,  nin  ter  relación  algunha  co 

contido da mesma, segundo o proxecto de 

modificación  que  figura  no  Anexo  do 

expediente. 

 

 

Segundo.-Aprobar 

definitivamente 

modificación  da  Ordenanza  municipal  de 

conservación e rehabilitación de inmobles, 

cuxo  proxecto  de  modificación  aprobado 

inicialmente 

figura 

no 

Anexo 

do 

expediente. 

 

Terceiro.-Dispoñer  que  o  presente  acordo 

de  aprobación  definitiva  e  o  texto  íntegro 

da modificación sexa publicado no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 

Cuarto.-A 

modificación 

aprobada 

definitivamente  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte á publicación do seu texto íntegro 

no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

Con  isto,  e  se  fóramos  quen  de  aprobalo, 

poderiamos  dar  lugar  a  unha  nova 

convocatoria de subvencións, que estamos 

desexando poder lanzar. 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. Ten 

a palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Boa tarde aos compañeiros e compañeiras 

da Corporación, ao funcionariado que nos 

acompaña  e  á  xente  que  nos  ve,  tanto  en 

directo,  aquí,  no  Pleno,  como  en 

streaming. 

de  junio  de  2018.  Alegación  que  se 

presentó  telemáticamente  el  día  9.8.2018 

por una persona física dentro del plazo de 

exposición pública, con código de registro 

27.500.  Se  inadmite  por  no  referirse  a 

ninguno  de  los  artículos  objeto  de  la 

modificación, ni tener relación alguna con 

el  contenido  de  la  misma,  según  el 

proyecto de modificación que figura en el 

Anexo del expediente. 

 

Segundo.-Aprobar 

definitivamente 

la 

modificación  de  la  Ordenanza  municipal 

de  conservación  y  rehabilitación  de 

inmuebles, cuyo proyecto de modificación 

aprobado inicialmente figura  en el  Anexo 

del expediente. 

 

Tercero.-Disponer 

que 

el 

presente 

acuerdo  de  aprobación  definitiva  y  el 

texto  íntegro  de  la  modificación  sea 

publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia. 

 

Cuarto.-La 

modificación 

aprobada 

definitivamente  entrará  en  vigor  al  día 

siguiente  a  la  publicación  de  su  texto 

íntegro  en  el  Boletín  Oficial  de  la 

Provincia. 

 

Con  esto,  y  si  fuésemos  quien  de 

aprobarlo,  podríamos  dar  lugar  a  una 

nueva  convocatoria  de  subvenciones,  que 

estamos deseando poder lanzar. 

 

Presidencia 

 

Muy  bien,  muchas  gracias,  señor  Varela. 

Tiene la palabra a señora Veira. 

 

Señora Veira González 

 

Buenas  tardes  a  los  compañeros  y 

compañeras  de  la  Corporación,  al 

funcionariado  que  nos  acompaña  y  a  la 

gente  que  nos  ve,  tanto  en  directo,  aquí, 

en el Pleno, como en streaming. 


 

 

En primeiro lugar, quixeramos sinalar que 

nesta aprobación da Ordenanza imos votar 

a favor, tal e como fixemos na aprobación 

inicial, non sen antes facer tres reflexións: 

a primeira é que os convidamos a executar 

os fondos, xa que nestes últimos anos non 

foi, 

precisamente, 

partida 

máis 

executada a de rehabilitación de inmóbeis, 

e tamén a poñer en marcha o conxunto da 

Ordenanza, non só exclusivamente no que 

ten haber co que son as subvencións senón 

ir moito máis aló na rehabilitación urbana. 

Simplemente sinalar iso porque a verdade 

é  que  eu  creo  que  estes  catro  anos  teñen 

sido  bastante  continuistas  ao  respecto  do 

que  viña  do  Goberno  anterior,  que  se 

limitou 

única 

exclusivamente 

subvencionar  rehabilitacións  pero  non  a 

facer  máis  traballo  de  fomento  da 

rehabilitación e de ocupación das vivendas 

baleiras, 

ocupación 

das 

vivendas 

rehabilitadas. Nese sentido, eu creo que un 

dos  grandes  déficits  deste  Goberno  ten 

sido  a  falta  deste  tipo  de  políticas.  Polo 

tanto  aproveiten  que  agora  teñen  a 

ordenanza  mudada  e  tal  e  como  vostedes 

querían,  para  realmente  poñer  en  marcha 

estas  políticas  de  rehabilitación.  Nada 

máis pola nosa banda. 

 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Grazas,  señor  alcalde.  Boas  tardes  aos 

membros  da  Corporación,  ao  persoal 

municipal, aos medios de comunicación e, 

particularmente, aos veciños e veciñas que 

nos  seguen  en  directo  ou  a  través  do 

streaming.  

 

En primer lugar, quisiéramos señalar que 

en  esta  aprobación  de  la  Ordenanza 

vamos a votar a favor, tal y como hicimos 

en  la  aprobación  inicial,  no  sin  antes 

hacer  tres  reflexiones:  la  primera  es  que 

los invitamos a ejecutar los fondos, ya que 

en 

estos 

últimos 

años 

no 

fue, 

precisamente, la partida más ejecutada la 

de rehabilitación de inmuebles, y también 

a  poner  en  marcha  el  conjunto  de  la 

Ordenanza,  no  solo  exclusivamente  en  lo 

que  tiene  que  ver  con  lo  que  son  las 

subvenciones sino ir mucho más allá en la 

rehabilitación 

urbana. 

Simplemente 

señalar  eso  porque  la  verdad  es  que  yo 

creo  que  estos  cuatro  años  han  sido 

bastante continuistas al respecto de lo que 

venía del Gobierno anterior, que se limitó 

única  y  exclusivamente  a  subvencionar 

rehabilitaciones  pero  no  a  hacer  más 

trabajo  de  fomento  de  la  rehabilitación  y 

de  ocupación  de  las  viviendas  vacías, 

ocupación  de  las  viviendas  rehabilitadas. 

En  ese  sentido,  yo  creo  que  uno  de  los 

grandes déficits de este Gobierno ha sido 

la  falta  de  este  tipo  de  políticas.  Por  lo 

tanto  aprovechen  que  ahora  tienen  la 

ordenanza cambiada y tal y como ustedes 

querían, para realmente poner en marcha 

estas  políticas  de  rehabilitación.  Nada 

más por nuestra parte. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señora Veira. 

 

Señor Dapena. 

 

Señor Dapena Varela 

 

Gracias,  señor  alcalde.  Buenas  tardes  a 

los  miembros  de  la  Corporación,  al 

personal  municipal,  a  los  medios  de 

comunicación  y,  particularmente,  a  los 

vecinos  y  vecinas  que  nos  siguen  en 

directo o a través del streaming.  


10 

 

 

As  modificacións  da  Ordenanza  de 

conservación e rehabilitación de inmobles 

que  hoxe  se  traen  ao  Pleno  para 

aprobación  definitiva,  apuntan  de  modo 

substancial, como xa dixemos en xuño, de 

aprobación  inicial,  a  grandes  rasgos.  Por 

unha  banda,  a  fomentar  a  rehabilitación 

edificatoria  no  PEPRI  Cidade  Vella, 

Peixería e nos núcleos tradicionais a fin de 

lograr a súa dinamización e o asentamento 

e  consolidación  alí  da  poboación;  por 

outro  lado  a  incrementar  os  límites 

cuantitativos  por  vivenda,  diferenciando 

entre  vivendas  de  tipoloxía  residencial 

colectiva  e  vivendas  unifamiliares  e 

permitindo 

unhas 

cantidades 

complementarias  en  función  dos  ingresos 

da  unidade  familiar  do  beneficiario  ou 

beneficiaria. 

 

No  Grupo  Municipal  Socialista  estamos 

en  sintonía,  desde  logo,  con  esta  liña  de 

actuación,  que  viñamos  demandando 

desde  o  inicio  deste  mandato,  pois  así 

constaba  no  noso  programa  electoral  de 

cara  ás  municipais  do  ano  2015,  e  non 

producíndose  alteracións  no  texto  tras  a 

fase  de  alegacións,  na  que  ningunha  foi 

admitida, 

votaremos 

favor, 

en 

coherencia  coa  votación  favorable  de 

aprobación 

inicial 

dando 

por 

reproducidas as manifestacións que naquel 

momento  fixemos  no  Pleno.  Agora  ben, 

non abonda con cambios normativos e con 

incrementos 

de 

subvencións 

de 

rehabilitación  para  facer  estas  zonas  máis 

atractivas  e  impedir  o  seu  deterioro. 

Deben prestarse os servizos municipais de 

forma  axeitada,  adecuada  e  suficiente  e 

ver,  estes  días,  os  veciños  e  veciñas  da 

Cidade  Vella  limpando  coas  súas  propias 

mans  as  pintadas  nos  edificios,  ante  a 

pasividade do Goberno local, non é, desde 

logo, de recibo. Deben tomar nota desde o 

Goberno  local,  desta  circunstancia  e  que 

non  se  estenda  aos  demais  barrios  e  que 

 

Las  modificaciones  de  la  Ordenanza  de 

conservación 

rehabilitación 

de 

inmuebles que hoy se traen al Pleno para 

aprobación  definitiva,  apuntan  de  modo 

sustancial,  como  ya  dijimos  en  junio,  de 

aprobación inicial, a grandes rasgos. Por 

una  parte,  a  fomentar  la  rehabilitación 

edificatoria  en  el  PEPRI  Ciudad  Vieja, 

Pescadería  y  en  los  núcleos  tradicionales 

a  fin  de  lograr  su  dinamización  y  el 

asentamiento  y  consolidación  allí  de  la 

población;  por  otro  lado  a  incrementar 

los  límites  cuantitativos  por  vivienda, 

diferenciando entre viviendas de tipología 

residencial 

colectiva 

viviendas 

unifamiliares 

permitiendo 

unas 

cantidades complementarias en función de 

los  ingresos  de  la  unidad  familiar  del 

beneficiario o beneficiaria. 

 

En el Grupo Municipal Socialista estamos 

en sintonía, desde luego, con esta línea de 

actuación,  que  veníamos  demandando 

desde  el  inicio  de  este  mandato,  pues  así 

constaba  en  nuestro  programa  electoral 

de cara a las municipales del año 2015, y 

no produciéndose alteraciones en el  texto 

tras  la  fase  de  alegaciones,  en  la  que 

ninguna  fue  admitida,  votaremos  a  favor, 

en  coherencia  con  la  votación  favorable 

de  aprobación  inicial  y  dando  por 

reproducidas  las  manifestaciones  que  en 

aquel  momento  hicimos  en  el  Pleno. 

Ahora  bien,  no  es  suficiente  con  cambios 

normativos 

con 

incrementos 

de 

subvenciones de rehabilitación para hacer 

estas  zonas  más  atractivas  e  impedir  su 

deterioro.  Deben  prestarse  los  servicios 

municipales de forma idónea, adecuada y 

suficiente y ver, estos días, a los vecinos y 

vecinas de la Ciudad Vieja limpiando con 

sus  propias  manos  las  pintadas  en  los 

edificios,  ante  la  pasividad  del  Gobierno 

local,  no  es,  desde  luego,  de  recibo. 

Deben  tomar  nota  desde  el  Gobierno 

local,  de  esta  circunstancia  y  que  no  se 


11 

 

teñan  que  ser  os  veciños  os  que  fagan  o 

que  os  servizos  municipais,  ante  a 

pasividade  do  Goberno,  non  fan.  Moitas 

grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Moitas grazas, señor alcalde.  

 

Antes  de  empezar  gustaríame,  desde  o 

Grupo Popular, lamentar o falecemento e 

trasladar  o  pésame  aos  familiares  e 

compañeiros  do  traballador  que  faleceu 

hai  uns  días,  cando  se  atopaba  no  seu 

posto de traballo. Descanse en paz. 

 

Boas tardes a todos os presentes e a todos 

os  que  nos  seguen  por  “streaming”. 

Quero  xa,  tamén,  desde  un  principio, 

adiantar  o  noso  voto  favorable  a  esta 

modificación e comentar un pouco, tamén, 

como os meus compañeiros, o mesmo que 

comentamos na aprobación inicial. Traen 

hoxe  a  aprobación  definitiva  unha  nova 

modificación 

desta 

Ordenanza 

de 

rehabilitación  de  vivenda,  pois  xa  en 

xaneiro de 2016 se cambiou por primeira 

vez 

neste 

mandato. 

Ademais, 

modificación  é  bastante  similar  a  aquela 

primeira  e  esta  segunda  modificación, 

creo,  que  é  a  mostra  evidente  de  que  a 

primeira  foi  errada  e  aínda  se  seguiron 

empeorando  os  datos  de  rehabilitación 

nestes 

últimos 

anos. 

problema 

principal, entendemos que non é a falta de 

axudas  ou  incentivos, que benvidos  sexan 

e por iso votámolos a favor, senón a falta 

de xestión do Goberno da Marea. Cremos 

que  teñen  á  cidade,  aos  cidadáns,  ás 

asociacións, 

axentes 

sociais, 

extienda a los demás barrios y que tengan 

que  ser  los  vecinos  los  que  hagan  lo  que 

los 

servicios 

municipales, 

ante 

la 

pasividad  del  Gobierno,  no  hacen. 

Muchas gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Dapena. 

 

Señor Fernández Prado. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Muchas gracias, señor alcalde.  

 

Antes  de  empezar  me  gustaría,  desde  el 

Grupo  Popular,  lamentar  el  fallecimiento 

y  trasladar  el  pésame  a  los  familiares  y 

compañeros  del  trabajador  que  falleció 

hace  unos  días,  cuando  se  encontraba  en 

su puesto de trabajo. Descanse en paz. 

 

Buenas  tardes  a  todos  los  presentes  y  a 

todos  los  que  nos  siguen  por  streaming

Quiero  ya,  también,  desde  un  principio, 

adelantar  nuestro  voto  favorable  a  esta 

modificación  y  comentar  un  poco, 

también, como mis compañeros, lo mismo 

que  comentamos  en  la  aprobación  inicial. 

Traen  hoy  a  aprobación  definitiva  una 

nueva modificación  de esta Ordenanza de 

rehabilitación  de  vivienda,  pues  ya  en 

enero de 2016 se cambió por primera vez 

en este mandato. Además, la modificación 

es bastante similar a aquella primera y esta 

segunda  modificación,  creo,  que  es  la 

muestra  evidente  de  que  la  primera  fue 

fallida y todavía se siguieron empeorando 

los  datos  de  rehabilitación  en  estos 

últimos  años.  El  problema  principal, 

entendemos que no es la falta de ayudas o 

incentivos, que bienvenidos sean y por eso 

los  votamos  a  favor,  sino  la  falta  de 

gestión  del  Gobierno  de  la  Marea. 

Creemos  que  tienen  a  la  ciudad,  a  los 

ciudadanos,  a  las  asociaciones,  a  agentes 


12 

 

profesionais  e  empresas  absolutamente 

desmotivados  para  investir,  fartos  de 

eternizarse  para  calquera  xestión  e 

medorentos  da  súa  discrecionalidade  á 

hora  de  interpretar  normativas,  o  que, 

evidentemente, desmotiva á xente, e como 

dicían  agora  mesmo  tamén  lles  obrigan 

mesmo  nalgúns  ámbitos,  como  no  das 

pintadas,  a  tomar  iniciativas  pola  súa 

conta. 

Creo 

que 

isto 

demóstrase 

facilmente  cos  datos  e  trasladareilles 

algúns.  Todos  os  datos  que  vou  dicir  son 

achegados  polo  Goberno  da  Marea  nos 

datos  da  execución  da  liquidación  de 

2016 e 2017. 

 

Entre 2016 e 2017 deixou sen executar 6,5 

millóns  de  euros  dos  11  millóns 

destinados a rehabilitación.  Se o facemos 

por partidas: 

 

-Para rehabilitación había 2,8 e deixouse 

de executar 1,7. 

 

-Para  os  de  accesibilidade  había  3,9  e 

deixouse 2,1. 

 

-E para os convenios de ARIS había 4,3 e 

deixouse 2,7. 

 

Total:  6,5  millóns,  segundo  os  datos  que 

nos facilita o propio Goberno da Marea. 

 

 

En  2017:  3,2  millóns  de  5,1,  o  63%  sen 

executar. 

 

En 2016: un 59%, en torno ao 60%; 2 de 

cada 

euros 

sen 

executar 

en 

rehabilitación  e  en  2016  baixouse  máis 

dun  22%  o  nivel  de  expedientes 

tramitados.  Oxalá  fose  continuista  este 

Goberno.  Oxalá,  que  non  teriamos  estes 

baixóns na execución. 

 

Son  moitos  os  datos  que  podiamos  seguir 

dando,  dos  ingresos  por  rehabilitación, 

sociales, 

profesionales 

empresas 

absolutamente desmotivados para invertir, 

hartos  de  eternizarse  para  cualquier 

gestión y temerosos de su discrecionalidad 

a la hora de interpretar normativas, lo que, 

evidentemente,  desmotiva  a  la  gente,  y 

como  decían  ahora  mismo  también  les 

obligan incluso en algunos ámbitos, como 

en  el  de  las  pintadas,  a  tomar  iniciativas 

por su cuenta. Creo que esto se demuestra 

fácilmente  con  los  datos  y  les  trasladaré 

algunos.  Todos  los  datos  que  voy  a  decir 

son aportados por el Gobierno de la Marea 

en  los  datos  de  la  ejecución  de  la 

liquidación de 2016 y 2017. 

 

Entre  2016  y  2017  dejó  sin  ejecutar  6,5 

millones  de  euros  de  los  11  millones 

destinados a rehabilitación. Si lo hacemos 

por partidas: 

 

-Para rehabilitación había 2,8 y se dejó de 

ejecutar 1,7. 

 

-Para  los  de  accesibilidad  había  3,9  y  se 

dejó 2,1. 

 

-Y para los convenios de ARIS había 4,3 y 

se dejó 2,7. 

 

Total:  6,5  millones,  según  los  datos  que 

nos  facilita  el  propio  Gobierno  de  la 

Marea. 

 

En  2017:  3,2  millones  de  5,1,  el  63%  sin 

ejecutar. 

 

En  2016:  un  59%,  en  torno  al  60%;  2  de 

cada 3 euros sin ejecutar en rehabilitación 

y en 2016 se bajó más de un 22% el nivel 

de  expedientes  tramitados.  Ojalá  fuera 

continuista  este  Gobierno.  Ojalá,  que  no 

tendríamos estos bajones en la ejecución. 

 

 

Son  muchos  los  datos  que  podíamos 

seguir  dando,  de  los  ingresos  por 


13 

 

etc,  pero  claro,  eu  creo  que  un  do  máis 

sanguento é que en todo o 2016 nin un só 

expediente certificaron  do  ARI da Cidade 

Vella.  Só  un,  con  19.000  euros,  que  é 

como non executar nada. E tamén nos doe 

especialmente  que  se  perdese  máis  de 

medio  millón  de  euros  porque  non  se 

asinou 

prórroga 

dos 

convenios. 

Entendemos  que  son  datos  preocupantes. 

Creo que se destrúe moito emprego e creo 

que,  ademais,  traslada  esta  sensación  e 

xera  desmotivación  da  sociedade  en 

concreto.  Cremos  que  na  política  de 

vivenda  en  xeral  o  seu  balance  é  moi 

escaso,  por  non  dicir  nulo,  pouco  máis 

que  esa  compra  deses  pisitos  tan 

polémicos que mesmo algúns son locais e 

propiedade  de  amigos  da  Marea,  pero  o 

que  se  di  en  política  de  rehabilitación, 

pouco  ou  case  nada  e  xa  veremos, 

aprobando  isto  en  setembro,  aínda  coa 

publicación  polo  medio,  como  van  as 

futuras  execucións.  En  calquera  caso 

animámoslles  a  reforzar  a  política  de 

rehabilitación 

e, 

como 

dicía 

anteriormente 

un 

compañeiro, 

globalmente, tamén, con todo o que son os 

plans  integrais  de  rehabilitación.  Nada 

máis e moitas grazas. 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Grazas. Vou empezar falando de números. 

Non  sei  de  onde  sacan  que  non  fixemos 

actuacións  na  zona  PEPRI  en  2016. 

Dentro  do  programa  de  ARIS  hai  96 

actuacións  e  con  fondos  propios  do 

Concello 314 máis e 407 que temos agora 

pendentes  de  tramitar,  efectivamente, 

pendentes  de  que  aprobemos,  de  que 

consigamos  aprobar  esta  nova  Ordenanza 

rehabilitación, etc, pero claro, yo creo que 

uno de lo más sangrante es que en todo el 

2016 ni un solo expediente certificaron del 

ARI  de  la  Ciudad  Vieja.  Solo  uno,  con 

19.000  euros,  que  es  como  no  ejecutar 

nada.  Y  también  nos  duele  especialmente 

que  se  perdiera  más  de  medio  millón  de 

euros  porque  no  se  firmó  la  prórroga  de 

los  convenios.  Entendemos  que  son  datos 

preocupantes. Creo que se destruye mucho 

empleo  y  creo  que,  además,  traslada  esta 

sensación  y  genera  desmotivación  de  la 

sociedad  en  concreto.  Creemos  que  en  la 

política de vivienda en general su balance 

es  muy  escaso,  por  no  decir  nulo,  poco 

más  que  esa  compra  de  esos  pisitos  tan 

polémicos que incluso algunos son locales 

y  propiedad  de  amigos  de  la  Marea,  pero 

lo que se dice en política de rehabilitación, 

poco o casi nada y ya veremos, aprobando 

esto  en  septiembre,  todavía  con  la 

publicación  por  el  medio,  cómo  van  las 

futuras  ejecuciones.  En  cualquier  caso  les 

animamos  a  reforzar  la  política  de 

rehabilitación y, como decía anteriormente 

un compañero, globalmente, también, con 

todo  lo  que  son  los  planes  integrales  de 

rehabilitación.  Nada  más  y  muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

Gracias.  Voy  a  empezar  hablando  de 

números.  No  sé  de  dónde  sacan  que  no 

hicimos actuaciones en la zona PEPRI en 

2016.  Dentro  del  programa  de  ARIS  hay 

96  actuaciones  y  con  fondos  propios  del 

Ayuntamiento 314 más y 407 que tenemos 

ahora 

pendientes 

de 

tramitar, 

efectivamente, 

pendientes 

de 

que 

aprobemos,  de  que  consigamos  aprobar 


14 

 

e poidamos lanzar esa nova convocatoria. 

 

 

Se  a  esta  Concellería  -xa  o  dixen  máis 

dunha vez, pero eu  creo  que é importante 

para  rebater  os  argumentos  que  escoitei- 

se  a  esta  Concellaría  se  lle  chama 

Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda 

e  non  Urbanismo  é  porque  estamos 

lidando  coas  consecuencias  da  crise  da 

xestión urbanística pasada, intentando que 

as  cousas  se  fagan  doutra  maneira  neste 

Concello. Eu sei que ao señor García non 

lle  gusta  que  falemos  do  pasado,  da 

xestión 

urbanística 

pasada, 

pero 

é 

importante  non  esquecelo,  señor  García, 

porque se non é moi difícil camiñar noutra 

dirección  e  facer  as  cousas  doutra 

maneira,  e  non  vou  falar  de  Condes  de 

Fenosa ou o Ofimático senón de cuestións 

máis  mundanas,  como  poden  ser  os  16 

edificios,  16  esqueletos  sen  rematar  que 

encontramos cando chegamos ao Goberno 

e  que,  por  primeira  vez  neste  Concello, 

están caducadas  as licenzas.  Licenzas que 

podían  ter  caducado  vostedes,  señores  e 

señoras  do  PP.  Iso  tamén  é  política  en 

materia de vivenda e iso é un traballo moi 

engorroso que é pouco vistoso pero que é 

clave. Bo, pois eses 16 edificios en ruínas 

teñen a licenza caducada, 6 son da banca, 

son  da  SAREB  e  en  moitos  dos  casos  xa 

estamos  requiríndoos  e  sancionándoos 

para  que  repoñan  a  súa  legalidade  e  os 

adapten  ao  Plan  vixente.  Loxicamente, 

ademais de todo ese traballo que se fai de 

posta  en  orde  do  que  atopamos,  pois  é 

clave a rehabilitación e o apoio municipal 

á  rexeneración  urbana  e  á  rehabilitación 

das  vivendas.  Eu  quero  recordarlles  que, 

efectivamente,  esta  é  a  segunda  das 

modificacións  que  traemos  a  Pleno. 

Houbo  xa  outra  modificación,  na  que  por 

primeira  vez  recoñecemos  cuns  importes 

dignos  aos  núcleos  urbanos  que  ata  ese 

momento 

estiveran 

absolutamente 

esquecidos e no que introducimos tamén a 

esta  nueva  Ordenanza  y  podamos  lanzar 

esa nueva convocatoria. 

 

Si a esta Concejalía -ya lo dije más de una 

vez,  pero  yo  creo  que  es  importante  para 

rebatir  los  argumentos  que  escuché-  si  a 

esta  Concejalía  se  le  llama  Regeneración 

Urbana  y  Derecho  a  la  Vivienda  y  no 

Urbanismo  es  porque  estamos  lidiando 

con  las  consecuencias  de  la  crisis  de  la 

gestión  urbanística  pasada,  intentando 

que las cosas se hagan de otra manera en 

este  Ayuntamiento.  Yo  sé  que  al  señor 

García  no  le  gusta  que  hablemos  del 

pasado, de la  gestión urbanística pasada, 

pero  es  importante  no  olvidarlo,  señor 

García,  porque  si  no  es  muy  difícil 

caminar  en  otra  dirección  y  hacer  las 

cosas  de  otra  manera,  y  no  voy  a  hablar 

de  Condes  de  Fenosa  o el  Ofimático  sino 

de  cuestiones  más  mundanas,  como 

pueden ser los  16 edificios, 16 esqueletos 

sin  finalizar  que  encontramos  cuando 

llegamos  al  Gobierno  y  que,  por  primera 

vez 

en 

este 

Ayuntamiento, 

están 

caducadas  las  licencias.  Licencias  que 

podían haber caducado ustedes, señores y 

señoras del PP. Eso también es política en 

materia  de  vivienda  y  eso  es  un  trabajo 

muy  engorroso  que  es  poco  vistoso  pero 

que es clave. Bueno, pues esos 16 edificios 

en  ruinas  tienen  la  licencia  caducada,  6 

son  de  la  banca,  son  de  la  SAREB  y  en 

muchos  de  los  casos  ya  estamos 

requiriéndolos y sancionándolos para que 

repongan  su  legalidad  y  los  adapten  al 

Plan  vigente.  Lógicamente,  además  de 

todo ese trabajo que se hace de puesta en 

orden  de  lo  que  encontramos,  pues  es 

clave  la  rehabilitación  y  el  apoyo 

municipal a la regeneración urbana y a la 

rehabilitación de las viviendas. Yo quiero 

recordarles  que,  efectivamente,  esta  es  la 

segunda  de  las  modificaciones  que 

traemos 

Pleno. 

Hubo 

ya 

otra 

modificación,  en  la  que  por  primera  vez 

reconocimos  con  unos  importes  dignos  a 


15 

 

rehabilitación  enerxética  e  iso  tamén  son 

políticas  de  vivenda.  Poderán  ver  se 

pasean  pola  cidade,  xa  sei  que  non  o  fan 

moito,  pero  bo,  se  pasean  polos  barrios, 

poderán ver a cantidade de andamios e de 

edificios con andamios, cos cales se están 

rehabilitando as fachadas. Bo, pois moitas 

desas obras, insisto, xa sei que lles encanta 

retorcer os  datos  pero nós  temos números 

de  licenza  récord,  de  concesión  de 

licenzas,  con  máis  do  50%  das  que 

concedían  vostedes  no  seu  mellor  ano. 

Moito  diso  tamén  vén  das  políticas  de 

incentivo  á  rehabilitación  enerxética  que 

introducimos coa anterior modificación da 

ordenanza. Ademais, estamos ampliando o 

parque  de  vivenda  municipal.  Nos  está 

costando  moito  máis  do  que  nos  gustaría, 

e,  entre  outras  cousas  grazas  a  súa 

oposición,  pero  bueno,  este  Concello  ten 

máis  vivendas  das  que  tiña  cando 

chegamos ao Goberno, a diferencia do que 

fixeron vostedes,  que o  único que  fixeron 

a este respecto foi intentar vender dúas das 

vivendas  municipais,  cunha  convocatoria. 

O noso compromiso, e nunca tanto diñeiro 

o  Concello  puxera  de  fondos  propios, 

contrastando  coa  ausencia  do  Estado  e  o 

compromiso da Xunta que no 2017 baixou 

as contías de rehabilitación ou dedicadas á 

rehabilitación  de  vivenda  cando  as 

competencias  son  esencialmente  súas,  de 

1.000 millóns no 2007 a 300 no 2017. Iso 

contrasta  co  noso  compromiso.  Nestes 

últimos  tres  anos  o  Concello  investiu  7 

millóns  de  euros  de  fondos  propios  para 

rehabilitación e vivenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rematamos,  señora  Veira,  as  ARIS  de 

los  núcleos  urbanos  que  hasta  ese 

momento  habían  estado  absolutamente 

olvidados  y  en  el  que  introdujimos 

también la rehabilitación energética y eso 

también son políticas de vivienda. Podrán 

ver si pasean por la  ciudad, ya sé que no 

lo  hacen  mucho,  pero  bueno,  si  pasean 

por los barrios, podrán ver la cantidad de 

andamios  y  de  edificios  con  andamios, 

con  los  cuales  se  están  rehabilitando  las 

fachadas.  Bueno,  pues  muchas  de  esas 

obras,  insisto,  ya  sé  que  les  encanta 

retorcer  los  datos  pero  nosotros  tenemos 

números  de  licencia  record,  de  concesión 

de licencias,  con  más del  50%  de  las  que 

concedían  ustedes  en  su  mejor  año. 

Mucho  de  eso  también  viene  de  las 

políticas  de  incentivo  a  la  rehabilitación 

energética  que  introdujimos  con  la 

anterior  modificación  de  la  ordenanza. 

Además, estamos ampliando el  parque de 

vivienda  municipal.  Nos  está  costando 

mucho  más  de  lo  que  nos  gustaría,  y, 

entre  otras  cosas  gracias  a  su  oposición, 

pero  bueno,  este  Ayuntamiento  tiene  más 

viviendas  de  las  que  tenía  cuando 

llegamos  al  Gobierno,  a  diferencia  de  lo 

que  hicieron  ustedes,  que  lo  único  que 

hicieron  a  este  respecto  fue  intentar 

vender  dos  de  las  viviendas  municipales, 

con 

una 

convocatoria. 

Nuestro 

compromiso,  y  nunca  tanto  dinero  el 

Ayuntamiento  había  puesto  de  fondos 

propios, contrastando con la ausencia del 

Estado  y  el  compromiso  de  la  Xunta  que 

en  el  2017  bajó  las  cuantías  de 

rehabilitación 

dedicadas 

la 

rehabilitación  de  vivienda  cuando  las 

competencias son esencialmente suyas, de 

1.000  millones  en  el  2007  a  300  en  el 

2017. 

Eso 

contrasta 

con 

nuestro 

compromiso. En estos últimos tres años el 

Ayuntamiento invirtió 7 millones de euros 

de  fondos  propios  para  rehabilitación  y 

vivienda.  

 

Finalizamos,  señora  Veira,  las  ARIS  de 


16 

 

Santa Cristina estes últimos días, baixouse 

o  cableado,  unha  obra  moi  complexa;  Os 

Mariñeiros,  abrimos  unha  nova  liña  para 

os núcleos en Elviña, coa ARI de Elviña e 

estamos  traballando  na  declaración,  un 

traballo de elaboración do Plan director do 

Barrio  das  Flores  para  que  poida  ser 

declarado tamén no futuro, ARI e se poida 

investir con fondos do Estado. 

 

 

Eu creo que son moitos exemplos, non son 

os  únicos,  hai  moitos  máis  pero  son 

moitos  exemplos  do  traballo  que  estamos 

facendo  en  cuestión  de  rehabilitación,  de 

rexeneración  urbana  e  dereito  á  vivenda. 

Efectivamente nos queda moito por facer, 

eu creo que estamos por bo camiño. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas, señor Varela.  

 

Señora  Veira,  se  quere  utilizar  a  segunda 

queda?. 

 

Señor Dapena?. 

 

Señor Fernández Prado?. 

 

Señor Fernández Prado 

 

Si. Un minuto só. 

 

Señor  Varela,  son  todo  palabras,  papel 

mollado, porque ao final non o concretan 

en nada. Xa pode ter vostede a ordenanza 

que 

queira. 

Xa 

pode 

falar 

de 

rehabilitación  enerxética,  que,  en  que  se 

concreta? 

En 

que 

non 

tramitan 

expedientes.  Pode  falar,  queda  moi  ben, 

falar  é  moi  fácil  pero  aquí  xestionar,  os 

datos 

non 

inventamos 

ningún 

nin 

retorcemos  ningún.  Son  todos  da  súa 

Memoria, do seu Goberno. A compañeira 

que  ten  detrás  é  a  que  nolo  facilita.  Son 

Santa  Cristina  estos  últimos  días,  se  bajó 

el  cableado,  una  obra  muy  compleja;  Os 

Mariñeiros, abrimos una nueva línea para 

los  núcleos  en  Elviña,  con  el  ARI  de 

Elviña  y  estamos  trabajando  en  la 

declaración,  un  trabajo  de  elaboración 

del Plan director del Barrio de las Flores 

para que pueda ser declarado también en 

el  futuro,  ARI  y  se  pueda  invertir  con 

fondos del Estado. 

 

Yo creo que son muchos ejemplos, no son 

los  únicos,  hay  muchos  más  pero  son 

muchos  ejemplos  del  trabajo  que estamos 

haciendo en cuestión de rehabilitación, de 

regeneración  urbana  y  derecho  a  la 

vivienda. Efectivamente nos queda mucho 

por  hacer,  yo  creo  que  estamos  por  buen 

camino. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias, señor Varela. 

 

Señora  Veira,  ¿si  quiere  utilizar  el 

segundo turno? 

 

¿Señor Dapena?. 

 

¿Señor Fernández Prado? 

 

Señor Fernández Prado 

 

Sí. Un minuto solo. 

 

Señor  Varela,  son  todo  palabras,  papel 

mojado, porque al final no lo concretan en 

nada.  Ya  puede  tener  usted  la  ordenanza 

que 

quiera. 

Ya 

puede 

hablar 

de 

rehabilitación  energética,  que,  ¿en  qué  se 

concreta? En que no tramitan expedientes. 

Puede  hablar,  queda  muy  bien,  hablar  es 

muy fácil pero aquí gestionar, los datos no 

inventamos 

ninguno 

ni 

retorcemos 

ninguno. Son todos de su Memoria, de su 

Gobierno.  La  compañera  que  tiene  detrás 

es la que nos lo facilita. Son públicos. No 


17 

 

públicos.  Non  inventamos  nada  pero 

claro,  todo  queda  no  nome,  como  a 

Concellería  de  Rexeneración  Urbana. 

Efectivamente,  queda  moi  ben  pero  logo 

rexeneración, que fixeron na cidade? Non 

saque peito coas ARIS. A ARI de Elviña xa 

a  tramitamos  nós.  Que  fixeron  en  tres 

anos?  cantas  subvencións  deu  no  de 

Elviña?  Os  expedientes  de  Mariñeiros 

quedaban  feitos,  a  canalización  para 

baixar  o  cableado  de  Santa  Cristina  – 

Palavea  tamén  quedou  feito:  tres  anos 

para  baixar  o  cable.  Si,  si.  Entón,  quero 

dicir,  de  Mariñeiros,  para  completar  o 

expediente.  Son  todos  expedientes  que 

están  en  marcha.  Os  datos  que  damos  de 

vivendas.  A  conclusión,  de  verdade,  e 

encima  que  saque  peito  da  compra  dos 

pisos...tiña  que  estar  caladiño...estaba 

levándoo...pero  é  que  me  saca  o 

“trapiño”.  Dicir,  é  unha  vergoña  o  da 

compra  deses  pisos,  como  iremos  vendo 

os  próximos  meses,  estou  seguro,  porque 

ese  expediente  non  hai  por  onde  collelo. 

Non  saque,  encima,  peito  con  semellante 

compra.  Vostedes  mesmos  tiveron  que 

recoñecer  que  era  un  expediente  mal 

tramitado.  Esa  é  a  política  de  vivenda? 

Apoien  á  Xunta,  que  lles  quere  facer  40 

vivendas,  que  van  ser  40  máis  das  que 

fagan vostedes, tendo parcelas, 40 máis e 

tendo parcelas, igual que a Xunta. Pero o 

balance  non  o  vou  a  facer  eu.  Non  o  fan 

vostedes  cos  datos...O  balance  fano  os 

cidadáns e en política de vivenda creo que 

o  teñen  bastante  claro.  Nada  máis  e 

moitas grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moitas grazas. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 

inventamos nada pero claro, todo se queda 

en  el  nombre,  como  la  Concejalía  de 

Regeneración 

Urbana. 

Efectivamente, 

queda  muy  bien  pero  luego  regeneración, 

¿qué  hicieron  en  la  ciudad?  No  saque 

pecho con los ARIS. El ARI de Elviña ya 

lo tramitamos nosotros ¿Qué han hecho en 

tres años? ¿cuántas subvenciones dio en el 

de Elviña? Los expedientes de Mariñeiros 

quedaban  hechos,  la  canalización  para 

bajar  el  cableado  de  Santa  Cristina  – 

Palavea  también  quedó  hecho:  tres  años 

para bajar el cable. Sí, sí. Entonces, quiero 

decir,  de  Mariñeiros,  para  completar  el 

expediente.  Son  todos  expedientes  que 

están en marcha. Los datos que damos de 

viviendas.  La  conclusión,  de  verdad,  y 

encima  que  saque  pecho  de  la  compra  de 

los pisos...tenía que estar calladito...estaba 

llevándolo...pero  es  que  me  saca  el 

“trapito”. Decir, es una vergüenza lo de la 

compra de esos pisos, como iremos viendo 

los  próximos  meses,  estoy seguro, porque 

ese expediente no hay  por dónde  cogerlo. 

No  saque,  encima,  pecho  con  semejante 

compra.  Ustedes  mismos  han  tenido  que 

reconocer  que  era  un  expediente  mal 

tramitado  ¿Esa es  la política de vivienda? 

Apoyen  a  la  Xunta,  que  les  quiere  hacer 

40 viviendas, que van a ser 40 más de las 

que  hagan  ustedes,  teniendo  parcelas,  40 

más  y  teniendo  parcelas,  igual  que  la 

Xunta.  Pero  el  balance  no  lo  voy  a  hacer 

yo. No lo hacen ustedes con los datos...El 

balance  lo  hacen  los  ciudadanos  y  en 

política  de  vivienda  creo  que  lo  tienen 

bastante  claro.  Nada  más  y  muchas 

gracias. 

 

Presidencia 

 

Muchas gracias. 

 

Señor Varela. 

 

Señor Varela Gómez 

 


18 

 

“Estéase 

caladiño”, 

dime. 

Señor 

Fernández Prado, non somos todos iguais. 

Eu  non  sei,  bo,  insiste  no  novo  concurso 

de  compra  de  vivenda,  intentando  que 

pareza...intentando 

homologarnos 

con 

vostedes.  Bo,  eu  non  sei  se  estes  últimos 

días  vostede  escoitaba  falar  nos  medios 

dun  tal  señor  Carlos  Negreira  e  da  trama 

“Enredadera”. Sobre iso si que se lles tiña 

que  caer  a  cara  de  vergoña.  Con 

declaracións  nos  medios  de  xente  e  de 

escoitas  telefónicas  onde  se  di  que  el  era 

un  conseguidor,  dentro  desa  trama.  Iso  si 

que  é  delincuencia,  señor  Fernández 

Prado. A vos se lles tiña que caer a cara de 

vergoña  ao  intentar  homologarnos  e 

dicirme que teño que estar caladiño. 

 

 

 

Fala  da  Xunta,  se  quere  falamos  do  seu 

compañeiro  en  Ferrol,  que  acaba  de 

dimitir  e  que  di,  palabras  textuais: 

impedimos  que  se  realicen  propostas  que 

esta cidade necesita. Non vale canto peor, 

mellor.  Bo,  iso  di  un  compañeiro  do  seu 

partido,  que  xa  non  é  concelleiro  no 

Concello de Ferrol. 

 

Pois claro que falo con feitos. Eu non falo 

con palabras. Eu non sei se coñece o Plan 

de  acceso  ao  hábitat  digno.  Por  primeira 

vez  un  concello,  o  Concello  da  Coruña, 

ten  un  Plan  dedicado  a  loitar  contra  os 

asentamentos  precarios.  Esas  17  familias 

que  están  xa  realoxadas,  eses  son  feitos. 

Feito  en  silencio.  Sabe  que  é  o  que  nos 

deu  máis  traballo  dentro  dese  Plan? 

Facernos  cargo  da  xestión  pasada, 

facernos  cargo  dos  desaloxados  de 

Penamoa.  E  o  seu  compañeiro,  o  señor 

alcalde de Arteixo, ben verían o follón que 

montou  e  como  intentou  intoxicar  un 

traballo que estabamos facendo silencioso. 

Esa  familia  xa  non  está  en  Arteixo. 

Deume  moitísimo  máis  traballo  colocar, 

realoxar, 

reubicar, 

introducir 

nun 

“Estése  calladito”,  me  dice.  Señor 

Fernández Prado, no somos todos iguales. 

Yo  no  sé,  bueno,  insiste  en  el  nuevo 

concurso 

de 

compra 

de 

vivienda, 

intentando 

que 

parezca...intentando 

homologarnos  con  ustedes.  Bueno,  yo  no 

sé  si  estos  últimos  días  usted  escuchaba 

hablar  en  los  medios  de  un  tal  señor 

Carlos 

Negreira 

de 

la 

trama 

“Enredadera”.  Sobre  eso  sí  que  se  les 

tenía que caer la  cara de vergüenza. Con 

declaraciones en los medios de gente y de 

escuchas  telefónicas  donde  se  dice  que  él 

era  un  conseguidor,  dentro  de  esa  trama. 

Eso  sí  que  es  delincuencia,  señor 

Fernández  Prado.  A  vosotros  se  os  tenía 

que caer la cara de vergüenza al intentar 

homologarnos  y  decirme  que  tengo  que 

estar calladito. 

 

Habla de la Xunta, si quiere hablamos de 

su  compañero  en  Ferrol,  que  acaba  de 

dimitir  y  que  dice,  palabras  textuales: 

hemos 

impedido 

que 

se 

realicen 

propuestas  que  esta  ciudad  necesita.  No 

vale  cuanto  peor,  mejor.  Bueno,  eso  dice 

un compañero de su partido, que ya no es 

concejal en el Ayuntamiento de Ferrol. 

 

Pues  claro  que  hablo  con  hechos.  Yo  no 

hablo con palabras. Yo no sé si conoce el 

Plan  de  acceso  al  hábitat  digno.  Por 

primera 

vez 

un 

ayuntamiento, 

el 

Ayuntamiento de A Coruña, tiene un Plan 

dedicado 

luchar 

contra 

los 

asentamientos precarios. Esas 17 familias 

que están ya realojadas, esos son hechos. 

Hecho en silencio ¿Sabe qué es lo que nos 

dio  más  trabajo  dentro  de  ese  Plan? 

Hacernos  cargo  de  la  gestión  pasada, 

hacernos  cargo  de  los  desalojados  de 

Penamoa.  Y  su  compañero,  el  señor 

alcalde  de  Arteixo,  bien  verían  el  follón 

que  montó  y  cómo  intentó  intoxicar  un 

trabajo 

que 

estábamos 

haciendo 

silencioso.  Esa  familia  ya  no  está  en 

Arteixo.  Me  dio  muchísimo  más  trabajo 


19 

 

itinerario de inclusión social a esa familia, 

do  que  estamos  facendo  coas  familias  da 

Pasaxe, que ademais estamos conseguindo 

que  asuman  responsabilidades  porque  o 

que  fixeron  en  Penamoa  foi  sacarse  o 

problema  de  diante,  dar  barra  libre  ás 

familias  e  non  preocuparse  polo  futuro. 

Bo, esa familia de Meicende... 

 

 

 

Presidencia 

 

Vaia rematando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

...levaba sete anos sen atención social, sete 

anos.  Bo, pois,  iso  tamén son  políticas de 

vivenda e iso  tamén é facilitar o  acceso  á 

vivenda e o dereito á vivenda.  

 

 

A  realidade,  efectivamente,  é  que  imos 

rematar  o  mandato  con  máis  vivendas 

municipais das que había cando chegamos 

e iso é unha realidade. 

 

Xa  para  rematar  imos  solicitar  case  sete 

millóns de euros no marco do Plan estatal 

do  novo  Plan  de  acceso  de  axudas  á 

vivenda, 

para 

rehabilitación, 

para 

Labañou,  para  as  vivendas  de  María  Pita, 

para  o  grupo  de  vivendas  na  Rolda  de 

Outeiro  e  para  a  zona  PEPRI;  521 

vivendas entre o 2018 e o 2021. Grazas. 

 

 

Presidencia 

 

Moi ben, moitas grazas, señor Varela. 

 

Votación do asunto número tres 

 

Seguidamente pola Presidencia sométese a 

votación 

asunto 

número 

tres 

referenciado na orde do día, producíndose 

colocar,  realojar,  reubicar,  introducir  en 

un  itinerario  de  inclusión  social  a  esa 

familia,  de  lo  que  estamos  haciendo  con 

las  familias  del  Pasaje,  que  además 

estamos 

consiguiendo 

que 

asuman 

responsabilidades  porque  lo  que  hicieron 

en  Penamoa  fue  sacarse  el  problema  de 

delante, dar barra libre a las familias y no 

preocuparse  por  el  futuro.  Bueno,  esa 

familia de Meicende... 

 

Presidencia 

 

Vaya finalizando, señor Varela, por favor. 

 

Señor Varela Gómez 

 

…llevaba  siete  años  sin  atención  social, 

siete  años.  Bueno,  pues,  eso  también  son 

políticas  de  vivienda  y  eso  también  es 

facilitar  el  acceso  a  la  vivienda  y  el 

derecho a la vivienda.  

 

La  realidad,  efectivamente,  es  que  vamos 

a  finalizar  el  mandato  con  más  viviendas 

municipales  de  las  que  había  cuando 

llegamos y eso es una realidad. 

 

Ya  para  finalizar  vamos  a  solicitar  casi 

siete  millones  de  euros  en  el  marco  del 

Plan  estatal  del  nuevo  Plan  de  acceso  de 

ayudas a la vivienda, para rehabilitación, 

para  Labañou,  para  las  viviendas  de 

María Pita, para el grupo de viviendas en 

la  Ronda  de  Outeiro  y  para  la  zona 

PEPRI;  521  viviendas  entre  el  2018  y  el 

2021. Gracias. 

 

Presidencia 

 

Muy bien, muchas gracias, señor Varela. 

 

Votación del asunto número tres 

 

Seguidamente  por  la  Presidencia  se 

somete  a  votación  el  asunto  número  tres 

referenciado  en  el  orden  del  día, 


20 

 

o seguinte resultado: 

 

Vota a favor o Grupo Municipal de Marea 

Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota  a  favor  o  Grupo  Municipal  do 

Partido Popular (PP) (10 votos). 

 

Vota  a  favor  o  Grupo  Municipal  do 

Partido  Socialista  (PSdeG-PSOE)  (6 

votos). 

 

Vota  a  favor  o  Grupo  Municipal  do 

Bloque  Nacionalista  Galego-  Asembleas 

Abertas (BNG-AA) (1 voto). 

 

Presidencia 

 

Moi ben, queda aprobada. 

 

Acordo 

 

Primeiro.-Considerar  inadmisible  a  única 

alegación  presentada  no  período  de 

información  pública  da  modificación 

aprobada inicialmente por acordo plenario 

do 

día 

11.06.2018 

da 

Ordenanza 

Municipal 

de 

Conservación 

Rehabilitación 

de 

Inmobles 

deste 

concello,  cuxo  proxecto  de  modificación 

publicouse no Boletín Oficial da Provincia 

núm.  121  do  27.06.2018,  e  que  presentou 

telematicamente  o  día  09.08.2018  D. 

Enrique Diego Fernández Pérez dentro do 

prazo  de  exposición  pública,  con  código 

de  rexistro  27500,  por  non  referirse  a 

ningún 

dos 

artigos 

obxecto 

da 

modificación  nin  ter  relación  algunha  co 

contido da mesma, segundo o proxecto da 

modificación  que  figura  no  Anexo  do 

expediente. 

 

 

Segundo.-Aprobar 

definitivamente 

modificación  da  Ordenanza  Municipal  de 

Conservación 

Rehabilitación 

de 

Inmobles,  cuxo  proxecto  de  modificación 

produciéndose el siguiente resultado: 

 

Vota  a  favor  el  Grupo  Municipal  de 

Marea Atlántica (MA) (10 votos). 

 

Vota  a  favor  el  Grupo  Municipal  del 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Similar:

Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconÁrea de Presidencia
Sesión extraordinaria en sustitución de ordinaria del pleno del excelentísimo cabildo insular de tenerife celebrada el díA 2 de marzo...
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconVersión estenográfica de la XLI sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizada en la Sala del Pleno del Instituto
Comisionado Presidente Gabriel Contreras Saldívar: Buenas tardes, bienvenidos a la XLI sesión Ordinaria del Pleno del Instituto,...
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconActa pleno
Acta de la sesion ordinaria del ayuntamiento pleno celebrada el dia 29 de enero de 2015
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconActa de la sesión extraordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el díA 11 de junio de 1999
Acta de la sesion ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el dia 30 de marzo de 012
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconExcmo. Ayuntamiento pleno
En la Ciudad de Badajoz, siendo las diez horas y cinco minutos del día catorce de octubre de dos mil trece, en el Salón de Actos...
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconActa ordinaria nº 42-14
Acta número Cuarenta y dos dos mil catorce de la sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano el día...
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconInforme de Secretaría
Correspondiente a la sesion ordinaria celebrada por el pleno del ayuntamiento el díA 13 de octubre de 2015
Sesión ordinaria do excelentísimo concello pleno de data dez de setembro de dous mil dezaoito iconTipo de Documento de Identificación (1)
Acta de la sesión ordinaria celebrada por el ayuntamiento pleno el díA 24 de noviembre de 2015


Descargar 5.01 Kb.
Ver original pdf