Página principalSolicitud 2 (1). pdf

Descargar 157.06 Kb.
Ver original pdf

Solicitud 2 (1). pdf

Descargar 157.06 Kb.
Ver original pdf
Página1/4
Fecha de conversión13.08.2018
Tamaño157.06 Kb.
  1   2   3   4

ANEXO I

PROCEDEMENTO

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA 

ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED330B

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

PARROQUIA

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33 %

SI

NON

SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

SI

NON

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN 

(deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

(non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

ANDAR

PORTA

PARROQUIA

LUGAR

CP

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO CENTRO 

(no que estea admitido o alumnado para o curso 2016/17)

DENOMINACIÓN DO CENTRO

TIPO DE CENTRO

Público

Concertado

CONCELLO

CÓDIGO DO CENTRO

NIF

Nome e apelidos

Data de 

nacemento

Estudos curso 2016/17  

Indique o curso do alumnado

Discapacidade igual 

ou superior

Tutela/garda Xunta

EP

ESO

EE

33 %

65 %

SI

NON

EP

ESO

EE

33 %

65 %

SI

NON

EP

ESO

EE

33 %

65 %

SI

NON

EP

ESO

EE

33 %

65 %

SI

NON

EP

ESO

EE

33 %

65 %

SI

NON

DATOS DO ALUMNADO 

(indique todos os datos do alumnado para o que solicita no mesmo centro participación en fondo ou axudas)

Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1ºe 3º de ESO): 

Pode solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por 

orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten. En todo caso recibirán: 

- 6 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €. 

- 4 libros, renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 €. 

Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP, 2ºe 4º de ESO e EE):  

- Renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 

Ž: EP 170 €; ESO 180 €. 

- Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 

Ž: EP 90 €; ESO 104 €. 

- Alumando de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 250 €, con independencia da renda. 

Axudas para adquirir material escolar (EP, ESO, EE), só renda* per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 50 €. 

* Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %.

 

 

CPR PLURILINGÜE DIVINO MAESTRO

OURENSE

32008665


  1   2   3   4

Similar:

Solicitud 2 (1). pdf iconAnexo I solicitud libros de texto pdf
Los firmantes de esta solicitud declaran no estar incursos en algunas de las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la ley 38/2003...
Solicitud 2 (1). pdf iconModelo solicitud personas físicas (pdf, 63 kb)
Autoriza a D/Dña (Nombre completo del representante) para que presente en mi nombre la presente solicitud y realice y asuma cuantas...
Solicitud 2 (1). pdf iconAcctr accidentes Solicitud de seguro 2011set[1]. pdf
C. I. N° Doc extranjero Tipo País N°
Solicitud 2 (1). pdf iconBarquero para pdf. Pdf
Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Solicitud 2 (1). pdf iconPdf/form reembolso dental pdf
Antes de completar el presente formulario por favor leer las instrucciones al reverso
Solicitud 2 (1). pdf iconGuia nd sin clave. Pdf
Lugar donde se presenta la solicitud: en la oficina de partes de la Dirección General
Solicitud 2 (1). pdf iconMemoria pdf 2014. pdf

Solicitud 2 (1). pdf iconCalendario matrícula 1º Arte Dramático-Curso 2015/2016
Instancia de solicitud de matrícula (descargar y cumplimentar pdf correspondiente)
Solicitud 2 (1). pdf iconDistribución de formularios pdf y análisis de respuestas con Adobe® Acrobat® XI
Puedes distribuir fácilmente formularios pdf y utilizar el rastreador de formularios
Solicitud 2 (1). pdf iconSolicitud certificado matrimonio-copia pdf
En las solicitudes al Registro Civil de Madrid, se deberá hacer constar el distrito judicial, o en su defecto el lugar exacto del...


Descargar 157.06 Kb.
Ver original pdf