Página principalSolicitud 2 (1). pdf

Descargar 157.06 Kb.
Ver original pdf

Solicitud 2 (1). pdf

Descargar 157.06 Kb.
Ver original pdf
Página2/4
Fecha de conversión13.08.2018
Tamaño157.06 Kb.
1   2   3   4

ANEXO I 

(continuación)

MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (en 31 de decembro de 2014) 

Número de membros da familia distintos da persoa solicitante e do alumnado para o que solicita fondo ou axuda no mesmo centro 

O alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 % deixará este recadro en branco.

NIF/NIE

NOME Y APELLIDOS

PARENTESCO

DATA DE 

NACEMENTO

DISCAPACIDADE IGUAL 

OU SUPERIOR AO 33 %

 Cónxuxe/análogo

SI

NON

 Fillo/a*

SI

NON

 Fillo/a*

SI

NON

 Fillo/a*

SI

NON

 Fillo/a*

SI

NON

 Fillo/a*

SI

NON

 Fillo/a*

SI

NON

* Indicaranse os datos: 

- Dos fillos menores de idade non emancipados, excepto o/a alumno/a para o que se solicita fondo ou axuda no mesmo centro. 

- Dos fillos maiores de idade con discapacidade ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 

- Dos fillos solteiros menores de 25 anos cando convivan no domicilio familiar en 31 de decembro de 2014.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA

1. Aceptar as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos todos os datos indicados na solicitude. 

2.  Devolver  os  libros  de  texto  e/ou  material  reutilizable  adquirido  coas  axudas  para  libros  de  texto  ou  recibido  do  fondo  solidario  no  curso 

2015/16;  o  alumnado  de  1º  e  2º  de  EP,  de  EE  ou  con  discapacidade  igual  ou  superior  ao  65  %  só  cando  se  poidan  reutilizar.  A  falta  de 

devolución será causa de exclusión da participación  no fondo solidario e nas axudas para adquirir de libros de texto e material escolar no 

curso 2016/17. 

3. Conservar en bo estado os libros de texto e material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto no 

curso 2016/17 e devolvelos ao rematar este (en xuño ou setembro, segundo corresponda). 

4. Destinar o importe do vale para libros de texto a adquirir os libros de texto que indique o centro no que estea matriculado o alumnado. 

5. Destinar o importe do vale para material escolar a adquirir o material escolar que necesite.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Alumnado de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

Copia  do  DNI  ou  NIE  da  persoa  solicitante  e  do  resto  de  membros  computables  da  unidade  familiar,  cando  non  autoricen  a  consulta 

telemática.

Copia do libro de familia no que figuren todos os membros computables da unidade familiar.

Por falta de libro de familia ou porque este non reflicte a situación familiar en 31 de decembro de 2014, o número de membros desta 

acredítase mediante:

Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do/da menor.

Certificado ou volante de convivencia.

Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia da familia.

Certificado de defunción.

Discapacidade dalgún membro computable da familia, incluído o/a alumno/ e a persoa solicitante, en 31 de decembro de 2014, acredítase:

Discapacidade igual ou superior ao 33 %: certificado do grao de discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só 

se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.

Discapacidade  igual  ao  33  %:  resolución  do  Instituto  Nacional  da  Seguridade  Social  de  recoñecemento  da  pensión  de  incapacidade 

permanente  total,  absoluta  ou  gran  invalidez;  ou  resolución  de  recoñecemento  dunha  pensión  de  clases  pasivas  por  xubilación  ou 

retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade, cando non autorice a consulta telemática.

Declaración  do  imposto  sobre  a  renda  das  persoas  físicas  ou,  na  súa  falta,  do  certificado  tributario  de  imputacións  dos  membros 

computables da familia distintos da persoa solicitante do ano 2014, cando non autoricen a consulta telemática.

Documentación acreditativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

Alumnado de educación especial.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática.

Alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática.

Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a, agás que, fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza 

expresamente a súa verificación.

Alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só cando non autorice a consulta telemática.

Resolución administrativa ou xudicial acreditativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.


1   2   3   4

Similar:

Solicitud 2 (1). pdf iconAnexo I solicitud libros de texto pdf
Los firmantes de esta solicitud declaran no estar incursos en algunas de las prohibiciones establecidas en el art. 13 de la ley 38/2003...
Solicitud 2 (1). pdf iconModelo solicitud personas físicas (pdf, 63 kb)
Autoriza a D/Dña (Nombre completo del representante) para que presente en mi nombre la presente solicitud y realice y asuma cuantas...
Solicitud 2 (1). pdf iconAcctr accidentes Solicitud de seguro 2011set[1]. pdf
C. I. N° Doc extranjero Tipo País N°
Solicitud 2 (1). pdf iconBarquero para pdf. Pdf
Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de
Solicitud 2 (1). pdf iconGuia nd sin clave. Pdf
Lugar donde se presenta la solicitud: en la oficina de partes de la Dirección General
Solicitud 2 (1). pdf iconPdf/form reembolso dental pdf
Antes de completar el presente formulario por favor leer las instrucciones al reverso
Solicitud 2 (1). pdf iconMemoria pdf 2014. pdf

Solicitud 2 (1). pdf iconCalendario matrícula 1º Arte Dramático-Curso 2015/2016
Instancia de solicitud de matrícula (descargar y cumplimentar pdf correspondiente)
Solicitud 2 (1). pdf iconDistribución de formularios pdf y análisis de respuestas con Adobe® Acrobat® XI
Puedes distribuir fácilmente formularios pdf y utilizar el rastreador de formularios
Solicitud 2 (1). pdf iconSolicitud certificado matrimonio-copia pdf
En las solicitudes al Registro Civil de Madrid, se deberá hacer constar el distrito judicial, o en su defecto el lugar exacto del...


Descargar 157.06 Kb.
Ver original pdf