Página principalSolicitud de devolución de ingresos dades personals

Descargar 18.85 Kb.
Ver original pdf

Solicitud de devolución de ingresos dades personals

Descargar 18.85 Kb.
Ver original pdf
Fecha de conversión02.09.2018
Tamaño18.85 Kb.

 Institut Municipal d'Hisenda

 ajuntament.barcelona.cat/hisenda

SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DADES PERSONALS/ 

DATOS PERSONALES:

Nom i cognoms/ Nombre y apellidos:

NIF / Pas. / T.R.:

Adreça/ Dirección:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:  

Població:

Província:

Codi/go  postal: 

E- mail o correu electrònic:

Tel.:

Fax:

En representació de:

NIF / Pas. /T.R.:

SOL·LICITO LA DEVOLUCIÓ DE

: Camps obligatoris per tramitar la sol·licitud de devolució/ 

Campos obligatorios para tramitar la solicitud de devolución 

Impost vehicles / Impuesto  vehículos

Import

Altres sancions

Import

Residus

Import

Plusvàlua / Plusvalía

Import

IBI

Import

Taxes / Tasas

Import

IAE

Import

ICIO

Import

Multa trànsit/ Multa tráfico

Import

Altres / Otras

Import

PEL SEGÜENT MOTIU

 / POR EL SIGUIENTE MOTIVO:

Duplicitat de pagament / Duplicidad de pago

Import erroni / Importe erróneo

Baixa  de l'activitat  o del vehicle / Baja de la actividad o del vehículo

Transmissió de propietat de la vivenda / Transmisión de propiedad de la vivienda

Altre / Otro:

DADES BANCÀRIES PER EFECTUAR AQUESTA TRANSFERÈNCIA/ 

DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR ESTA TRANSFERENCIA 

Emplenar tots els camps / Llenar todos los campos

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT

TITULAR DEL COMPTE/ TITULAR DE LA CUENTA

Nom i Cognoms: / Nombre y apellidos:

NIF DEL TITULAR DEL COMPTE/ NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA

Signatura i segell / Firma y sello 

(entitat bancària)

Data / Fecha:

E S

Per validar les dades bancàries mireu el dors. / Para validar los datos bancarios mirar el dorso.

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN: / 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

Fotocòpia dels rebuts satisfets

 / Fotocopia de los recibos satisfechos

Fotocòpia de la resolució o sentència

 / Fotocopia de la resolución o sentencia

Altres

 / Otros (detallar)

      Pels motius exposats, el sotasignant sol·licita la devolució de la quantitat satisfeta, i demana que li sigui ingressada en el compte bancari indicat. /

Por los motivos expuestos, el abajofirmante solicita la devolución de la cantidad satisfecha, y pide que le sea ingresada en la cuenta bancaria indicada.

Barcelona,

L'interessat

      

 


PER VALIDAR LES DADES BANCÀRIES PODEU TRIAR UNA DE LES DUES OPCIONS:

PARA VALIDAR LOS DATOS BANCARIOS PUEDE ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES:

1. Adjuntar amb aquesta sol·licitud, fotocòpia d'algun dels documents següents: 

Adjuntar con esta solicitud, fotocopia de alguno de los documentos siguientes:

De qualsevol rebut domiciliat bancàriament corresponent al mes anterior a la data en que s'aporti aquest document, on consti

clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts a retornar./ De cualquier recibo domiciliado bancariamente 

correspondiente al mes anterior a la fecha en que se aporte este documento.

De la primera pàgina de la llibreta d'estalvis, on consti clarament que el titular del compte és el mateix titular dels rebuts 

a retornar./ De la primera página de la libreta de ahorros, donde conste claramente que el titular de la cuenta es el mismo

titular de los recibos a devolver.

2. Anar a l'entitat bancària i que li validin les dades bancàries amb el segell de l'entitat. / Ir a la entidad bancaria y que le validen los datos 

bancarios con el sello de la entidad. 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona en el fitxer del sistema integrat de recaptació 

(codi 020) amb la finalitat  de gestionar, inspeccionar i recaptar els ingressos de dret públic, legitimada en base al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a la Llei general 

tributària.  Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers . Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com exercir altres drets sobre les mateixes. 

Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

 

De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que sus datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Barcelona en el fichero del sistema integrado de 

recaudación (código 020) con la finalidad de gestionar, inspeccionar y recaudar los ingresos de derecho público, legitimada en base al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales y la Ley General Tributaria. Excepto por obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos

sobre los mismos.  Puede consultar información adicional sobre este tratamiento y protección de datos en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 


Document OutlineSimilar:

Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconDocumento de ayuda para solicitar la devolución de tasas procedimiento para solicitar la devolución de tasas los residentes en españA
La solicitud de devolución de ingresos por tasas, derivada de la Ley 29/2006, de 26 de
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconTramitación de Procedimientos 005-002. Devolución de Ingresos
Cuando un ciudadano registra una solicitud, bien presencialmente, bien a través de internet, para la devolución de un pago realizado...
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconSolicitud de rectificación de autoliquidación y de devolución de ingresos indebidos

Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconArtículo 21 del código tributario – artículo 131 del código tributario – artículo 11 de la ley 19. 880 Solicitud de devolucióN – falta de fundamentación del acto administrativo – solicitud de rectificacióN
El contribuyente debe probar en sede administraba y judicial, en su caso, la procedencia de la devolución solicitada. Además no constituye...
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconSolicitud de pago de devolución a herederos modelo h-100
Que, por fallecimiento del titular, no es posible efectuar el cobro de la citada devolución
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconModelo de solicitud al ayuntamiento de devolución de ingresos indebidos (iae) Al Excmo. Ayuntamiento de …
D/Dª (Nombre, Apellidos, Cargo y Representación) de la Fundación (Denominación de la Fundación) cif (nº), domiciliada (Calle, nº,...
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconFlash Informativo N°043- 2017
El declarante puede solicitar la devolución del saldo a favor por rentas de tercera categoría a través del Formulario Nº 4949 “Solicitud...
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconSolicitud para pago por concepto de devolución de aportes ciudad: fecha: señores: eps: Radicación de sicso
Muy cordialmente solicitamos a ustedes se realice la devolución y/o transferencia de los aportes indicados a continuación
Solicitud de devolución de ingresos dades personals icon[§ 2390] art. 850.—Modificado. L. 223/95, art. 49. Devolución de saldos a favor
Devolución de saldos a favor devolución del impuesto devolución por pagos en exceso impuesto sobre las ventas materiales de construcción...
Solicitud de devolución de ingresos dades personals iconArtículo 1 N° de la Ley de la Renta Devolución de Impuesto – Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (ppua)
Tribunal se aboque a examinar antecedentes que el contribuyente dejó de aportar durante el procedimiento administrativo iniciado...


Descargar 18.85 Kb.
Ver original pdf